Uniwersytet w Białymstoku

William Shakespeare

Wydział Filologiczny

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
https://filologia.uwb.edu.pl/

Kontakt: dr Sylwia Borowska-Szerszun, dr Ewelina Feldman-Kołodziejuk

Zapisy na wydarzenia: s.borowska-szerszun@uwb.edu.pl

Logo UWB

program

The Grand Tour or journeys of English aristocrats to Italy | Grand Tour, czyli podróże angielskich arystokratów do Włoch

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący Stefan Kubiak

In the video Stefan Kubiak talks about the effect of Italian culture on English culture, especially influenced by journeys of English artists and aristocrats to Italy. According to a common opinion, the tradition of the Grand Tour begins in the 17th century and ends in the 19th century, but actually it was as early as the Middle Ages that the English travelled to Italy, as well as they still did in the 20th century, which is reflected in English literature.

W video Stefan Kubiak opowiada o oddziaływaniu kultury włoskiej na kulturę angielską, zwłaszcza pod wpływem podróży angielskich artystów i arystokratów do Italii. Wg powszechnie panującej opinii tradycja Grand Tour zaczyna się w XVII wieku i kończy w XIX, ale w rzeczywistości już w średniowieczu Anglicy podróżowali do Włoch, a także jeszcze w wieku XX, co znajduje odzwierciedlenie w angielskiej literaturze.


Trauma and healing: indigenous survivors of residential schools in contemporary Polish and Canadian literature | Trauma i uzdrowienia: ocaleńcy ze szkół dla rdzennej ludności we współczesnej literaturze polskiej i kanadyjskiej

brak miejscwykładstacjonarnie
Kiedy? 13:30 - 14:30
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Białystok, Liniarskiego 3, sala 26 (30 miejsc)
Język po angielsku
Prowadzący dr Sylwia Borowska-Szerszun i dr Ewelina Feldman-Kołodziejuk

Who are the Indigenous peoples of Canada? Where did the residential school system come from and what it involved? Did it manage to “kill the Indian in the child”? Who are “the survivors”? And how can literature for children, teenagers and adults help to heal the trauma? Sylwia Borowska-Szerszun and Ewelina Feldman-Kołodziejuk will try to answer all of these questions during the meeting devoted to contemporary Polish and Canadian literature.

O kim mówimy, gdy mówimy o ludności rdzennej w Kanadzie? Skąd się wziął system szkół dla rdzennej ludności i na czym polegał? Czy udało się „zabić Indianina w dziecku”? Kim są „ocaleńcy”? I jak literatura dla dzieci, młodzieży i dorosłych może pomagać w leczeniu traumy? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć dr Sylwia Borowska-Szerszun i dr Ewelina Feldman-Kołodziejuk, które zapraszają na spotkanie ze współczesną literaturą polską i kanadyjską.


Remembering Pablo: Escobar refuses to be forgotten | Pablo Escobar: wiecznie żywy kolumbijski Robin Hood?

brak miejscwykładstacjonarnie
Kiedy? 09:30 - 10:30
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Białystok, Liniarskiego 3, sala 26 (30 miejsc)
Język po angielsku
Prowadzący dr Anna Maria Karczewska

Synonymous with Colombian cocaine and narcoterrorism, Pablo Escobar (1949–1993) was despised by the leaders of nations and became the primary target of the US government’s war on drugs. At the same time, Escobar gained fame and adulation, he entered popular culture through television and cinema, and became romanticized, idealized and turned into a myth. The aim of the presentation is to analyze how Pablo Escobar became a legend and attained immortality, why this mythologizing occurred and how cultural industries added to the mythmaking process and his shaping as a folk hero.

Pablo Escobar (1949-1993) zyskał sławę i uwielbienie, wszedł do kultury popularnej za pośrednictwem kina i telewizji, został uromantyczniony, wyidealizowany i przekształcony w mit. Celem prezentacji jest przeanalizowanie, w jaki sposób Pablo Escobar stał się legendą i osiągnął nieśmiertelność, dlaczego doszło do jego mitologizacji oraz w jaki sposób przemysł kulturowy przyczynił się do przekształcenia go w kolumbijskiego Robin Hooda.


Transforming poetry | Transformacje poezji

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 12:00 - 13:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Białystok, Liniarskiego 3, sala 26 (30 miejsc)
Język po angielsku
Prowadzący dr Magdalena Łapińska

The workshop will start with a short presentation of how literary works are frequently "translated" into other forms, e.g. graphic novels, songs, or movies. Subsequently, after a brief presentation of the author participants will read a poem and attempt to "translate" it into another form of art, for example, a comic strip.

Warsztat rozpocznie się krótką prezentacją dotyczącą zmian form literackich w inne formy sztuki, takie jak powieści graficzne, piosenki czy filmy. Następnie, po krótkim wprowadzeniu dotyczącym twórcy wiersza, uczestnicy spróbują zmienić formę na inną, np. komiks.


Understanding Global Englishes: From Theory to Practice | Global Englishes: od teorii do praktyki

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 13:15 - 14:15
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? stacjonarnie: Białystok, Liniarskiego 3, sala 20 (30 miejsc)
Język po angielsku
Prowadzący dr Anna Sańczyk-Cruz

Global Englishes refers to the spread and use of diverse forms of English within the processes of globalization. Thus, scholars call for initiatives that promote Global Englishes integration in English courses. Recently, a Global Englishes Language Teaching (GELT) framework has been introduced, which has gained popularity in the ELT community worldwide. But, are students studying in Poland aware of this framework and its practical applications? This workshop aims to explore the importance of diverse linguistic contexts and strategies that form English diversity. It will help students reflect on their attitudes about the English language and engage in activities that promote English varieties.

Global Englishes odnosi się do rozprzestrzeniania się i stosowania różnorodnych form języka angielskiego w procesach globalizacji. Dlatego uczeni wzywają do podejmowania inicjatyw promujących integrację Global Englishes na kursach języka angielskiego. Niedawno wprowadzono metodę Global Englishes Language Teaching (GELT), która zyskała popularność w nauczaniu języka angielskiego na całym świecie. Ale czy osoby uczące się języka angielskiego w Polsce są świadome tych ram i ich praktycznych zastosowań? Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy o różnorodnych kontekstach językowych i strategiach tworzących różnorodność języka angielskiego. Pomoże on zastanowić się nad podejściem do języka angielskiego i zaangażować się w działania promujące różnorodność językową.


From Shakespeare to emoji: quite literally about metaphors | Od Shakespeare’a do emoji: dosłownie o metaforach

brak miejscwarsztatstacjonarnie
Kiedy? 10:45 - 11:45
Dla kogo? liceum
Gdzie? stacjonarnie: Białystok, Liniarskiego 3, sala 26 (30 miejsc)
Język po angielsku
Prowadzący dr Justyna Wawrzyniuk

Metaphor, while more commonly associated with poetry and fiction, is actually a very handy and commonly used linguistic device. This lecture-and-workshop combo will help to digest some not-so-obvious forms of metaphor, as well as build foundation for their creation. Moreover, we’ll also look at their potential influence on our perception of the world, as well as figure out whether life is more like a box of chocolates, or a jigsaw puzzle.

Metafora, choć kojarzyć się może bardziej z poezją i literaturą piękną, wbrew pozorom jest zgrabnym i często używanym środkiem językowym. W trakcie warsztatów połączonych z mini-wykładem przetrawimy mniej oczywiste formy metafor oraz zbudujemy fundamenty pod procesy ich tworzenia. Sprawdzimy też ich potencjalny wpływ na nasze postrzeganie świata i spróbujemy ustalić, czy życie jest bardziej jak pudełko czekoladek, czy też układanka z puzzli.