Wszystkie wydarzenia online

William Shakespeare

program

Celtic Tales of Horror: a brief overview. From the Fair Folk to Dracula and beyond | Celtyckie historie grozy w pigułce. Od wróżek po Draculę i dalej

warsztatonline
Kiedy? 18:00 - 19:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: Rejestracja (MS Teams)
Język po angielsku
Prowadzący Anna Ronewicz
Uniwersytet Uniwersytet Szczeciński

A journey through the history of Celtic horror. We will embark in the lands of myths, inhabited by the most ancient Celtic nations, stopping by the gates to the Faery realms, and by those through which dead Celts entered the afterlife. Our next stop will be the Gothic times, where we will have a close look at vampires and gaze into the portrait of Dorian Grey. On our way to the modern times we will follow another journey: the Scottish version of Dante’s Inferno. Upon our return to the contemporary times we will be greeted by those creators who by means of embracing their Celtic traditions deal with the horrors of colonialism and erasure of their national identities.

Podróż przez historię Celtyckiego horroru. Rozpoczniemy ją w świecie mitów, którymi żyły najstarsze narody Celtyckie, zatrzymując się przy bramach prowadzących do świata wróżek, oraz przy tych, którymi zmarli Celtowie przechodzili do zaświatów. Następnym przystankiem będą czasy literatury gotyckiej, gdzie przyjrzymy się wampirom i zajrzymy do portretu Doriana Greya. Po drodze do czasów obecnych będziemy śledzić inną podróż: Szkocką wersję Inferno Dantego. W czasach współczesnych powitają nas twórcy, którzy poprzez obcowanie z Celtyckimi tradycjami radzą sobie z horrorami historii kolonializmu i wymazywania ich tożsamości narodowych.


How to use language to become a critical consumer? The social semiotic of consumption encouraged by the media | Jak korzystać z języka, aby stać się krytycznymi konsument(k)ami?

wykładonline
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: MS Teams MS Teams rejestracja
Język po angielsku
Prowadzący Ewa Glapka
Uniwersytet Uniwersytet Szczeciński

Being a critical consumer depends on our ability of reading media messages. However, receiving the messages seems so banal that we hardly ever reflect on their actual influence on what we do – including what and how we consume. How does media’s persuasion to consume affect the ways in which we perceive ourselves and define our needs? How can we become more aware of this influence by increasing our language sensitivity? We will address these questions looking at specific examples of media content and discussing methods of critical media reception.

To, czy jesteśmy świadomymi konsument(k)ami zależy od naszych umiejętności odczytywania treści przekazywanych przez media. Tymczasem pochłanianie ich wydaje się tak banalne, że rzadko kiedy pochylamy się nad ich faktycznym wpływem na to, co robimy – w tym na to, co i jak konsumujemy. Jak nakłanianie nas do konsumpcji rozmaitych dóbr i usług wpływa na nasze postrzeganie samych siebie, definiowanie naszych potrzeb i pragnień? Jak wrażliwość językowa może nam pomóc w nabyciu większej świadomości tego wpływu? Odpowiemy na te pytania, przyglądając się konkretnym przykładom przekazów medialnych oraz omawiając sposoby krytycznego odbierania ich treści.


The Abject Body in Western Culture: An Introduction  | Wstęp do ciała abiektu w kulturze zachodniej

wykładonline
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: MS Teams rejestracja
Język po angielsku
Prowadzący dr Krystian Marcin Grądz
Uniwersytet Uniwersytet Szczeciński

The lecture will be devoted to various conceptualisations of the abject, and more specifically its material manifestations in selected representations of bodies within popular culture. The point of departure for our investigation into the abject will be Julia Kristeva’s theorisation of the concept, which will enable us to better understand, and appreciate, selected representation of bodies.

Celem niniejszego wykładu jest przedstawienie Odbiorcom konceptualizacji abiektu, a ściślej jego materialnych manifestacji w przedstawieniach ciała. Punktem wyjścia do rozważań nad pojęciem abiektu będzie teoria Julii Kristevy, której rozumienie tegoż pojęcia pomoże nam lepiej zrozumieć i docenić kilka wybranych przedstawień ciała, będących częścią kultury popularnej.


Who the hell is Edgar? Edgar Allan Poe as a character in screen biofiction  | Kim u diabła jest Edgar? Edgar Allan Poe jako bohater biofikcyjnych ekranizacji

wykładonline
Kiedy? 21:00 - 22:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: MS Teams rejestracja
Język po angielsku
Prowadzący dr Barbara Braid
Uniwersytet Uniwersytet Szczeciński

This talk presents screen biofiction as a type of text that treats historical figures as fictional ones and puts them in fictitious contexts. Edgar Allan Poe is a good example of a real person who becomes a fictional character in popular culture. Examples discussed in the talk – The Raven, The Pale Blue Eye and Altered Carbon – show that in literary biofiction, the writer and his works inhabit the same textual space, becoming an emblem of aesthetic and thematic concerns typical for their oeuvre. In these screen productions, Poe itself becomes an artistic device to signal reference to the tradition of gothic fiction and detective fiction he is associated with.

Biofikcja to gatunek, który przedstawia postać historyczną jako fikcyjną i osadza ją w wyobrażonym kontekście. Edgar Allan Poe jest dobrym przykładem realnej postaci, która staje się bohaterem popkultury. Ekranizacje, w których występuje Poe – Kruk, Bielmo i Altered Carbon – pokazują, iż w biofikcji literackiej pisarz i jego twórczość zamieszkują tą samą przestrzeń tekstualną, stając się symbolem odwołującym widza do typowej dla siebie estetyki i tematyki. W wymienionych produkcjach Poe sam staje się środkiem artystycznym, nawiązującym do tradycji literatury gotyckiej i detektywistycznej, z którą kojarzony jest pisarz.


More than a chronicler of apartheid: Nadine Gordimer and her literary works about South Africa | Ktoś więcej niż kronikarka apartheidu: Nadine Gordimer i jej dzieła literackie o Południowej Afryce

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 21:00 - 22:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Marek Pawlicki
Uniwersytet Uniwersytet Śląski w Katowicach

One hundred years ago, in 1923, Nadine Gordimer was born in the town of Springs, near Johannesburg, South Africa. During her long writing career, Gordimer became a famous author who strongly opposed apartheid – a system of racial segregation that functioned in South Africa in the years 1948-1994. This presentation is an opportunity to learn more about Gordimer, her literary works and the times in which she lived. Why is Gordimer one of the most important South African writers? What do her novels and short stories tell us about South Africa during and after apartheid? Why was she more than a chronicler of apartheid? Those and other questions will be answered in this video.

Sto lat temu, w 1923 roku, Nadine Gordimer urodziła się w mieście Springs, niedaleko Johannesburga w Republice Południowej Afryki. Podczas swojej długiej kariery pisarskiej, Gordimer sprzeciwiała się apartheidowi – systemowi segregacji rasowej istniejącemu w RPA w latach 1948-1994. Moja prezentacja daje możliwość poszerzenia wiedzy na temat Gordimer, jej dzieł literackich i czasów, w których żyła. Dlaczego była jedną z najważniejszych pisarek RPA? Czego dowiemy się o RPA w czasach apartheidu i po jego upadku z jej powieści i opowiadań? Dlaczego Gordimer była kimś więcej niż jedynie kronikarką apartheidu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w tym filmie.


/wɒts ðeə bɪ'twi:n 'slæʃɪz/ – a selection of exercises on phonemic transcription in English | „Co to za szlaczki?” - przekrój przez wybrane ćwiczenia transkrypcji fonetycznej języka angielskiego

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 20:00 - 20:30
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Aleksandra Matysiak
Uniwersytet Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

The presentation, in the form of a video recording, aims to encourage primary and secondary school teachers of English to gradually incorporate phonetic transcription of English into their lessons. Within my presentation, I will suggest some exercises, which have generated a positive response and attracted my students’ interestin this subject over the years. These exercises come from engaging English pronunciation textbooks and are additionally accompanied by my own teaching materials.

Prezentacja w formie nagrania ma na celu zachęcić nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych do stopniowego wprowadzania transkrypcji fonetycznej języka angielskiego. W swojej prezentacji proponuję nauczycielom języka angielskiego przydatne ćwiczenia, które od wielu lat spotykają się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem tematem wśród moich uczniów. Ćwiczenia te pochodzą z ciekawych podręczników do nauki wymowy angielskiej, jak również sprawdzonych materiałów własnych.


Shaman artists – artistic ceremonies of First Nations (“Indian”) artists from Canada | Artyści-szamani – artystyczne ceremonie Pierwszych Narodów („Indian”) w Kanadzie

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Sabina Sweta Sen-Podstawska
Uniwersytet Uniwersytet Śląski w Katowicach

What knowledge can shaman artists offer to the Western world? Can artists be shamans or perhaps can shamans be artists? We shall explore the topic on the basis of select examples of contemporary visual and performance artists of Indigenous background. Both their reactions to the colonial history of Canada, as well as their celebration of Indigenous  cultures and philosophies in their artistic ceremonies will be examined. A special focus will be given to Indigenous ideas and values grounded in holistic, eco-centric and kin-centric worldviews that are crucial for the contemporary world plunged in the crisis of spirituality.

Jaką wiedzę mogą nam przekazać artyści-szamani Pierwszych Narodów w Kanadzie? Czy artyści mogą być szamanami? A może szamani są artystami? Pochylimy się nad tym tematem skupiając się na wybranych przykładach współczesnych sztuk wizualnych i performatywnych rdzennej ludności w Kanadzie. Temat ten zostanie omówiony w kontekście reakcji artystów na kolonialną historię tego kraju. Skupimy się nie tylko na alternatywnych sposobach przepracowania traumy, ale przede wszystkim na ideach i wartościach wyrastających z indygennych holistycznych filozofii i światopoglądów ekocentrycznych, których znaczenie jest istotne we współczesnym świecie pogrążonym w kryzysie duchowości.


The unknown history of the Great Hunger – Irish voice in the ongoing debate | Nieznana historia Wielkiego Głodu – Irlandzki głos we wciąż toczącej się debacie

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący Monika Plucińska, Koło Naukowe Celtologii
Uniwersytet Uniwersytet Szczeciński

The history of Great Hunger in Ireland from the perspective of Irish citizens and the testimonies of those foreigners who took the side of the starving nation.

Historia Wielkiego Głodu w Irlandii oczami irlandzkich obywateli oraz ze świadectw obcokrajowców, które stoją po stronie głodującego narodu.


In John Finnemore's Denouement Parlour | W salonie rozwiązań Johna Finnemore'a

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Justyna Jajszczok
Uniwersytet Uniwersytet Śląski w Katowicach

In my video, I’d like to present some sketches from the BBC Radio 4 comedy John Finnemore’s Souvenir Programme to show how a clever twist, metanarrative elements or pure ridicule can refresh the stale and formulaic detective story. John Finnemore, though not a crime writer, has had a lot of experience with detective plots; he is one of the few people who solved the fiendishly complex puzzle novel Cain’s Jawbone (1934) and is now working on its sequel. Many of the sketches illustrate his knowledge of the mechanics of the genre and his creativity in breaking them. A few examples from this collection prove that detective fiction can be an endless source of fun.

W moim filmie chciałabym pokazać wybrane skecze z programu komediowego BBC Radio 4 John Finnemore’s Souvenir Programme, żeby pokazać, w jaki sposób za pomocą sprytnych zwrotów akcji, elementów metanarracji czy po prostu kpiny można tchnąć nowe życie w schematyczną powieść detektywistyczną. John Finnemore, choć nie jest autorem kryminałów, ma duże doświadczenie z intrygami detektywistycznymi – jako jeden z nielicznych rozwiązał powieść-łamigłówkę Cain’s Jawbone, a teraz pracuje nad jej kontynuacją. W swoim programie dowodzi, że doskonała znajomość zasad gatunku pozwala mu na ich kreatywne łamanie, co chcę pokazać na kilku przykładach.


Short /ɪ/ vs. Long /iː/ - The Battle of “Ship” and “Sheep”! | Krótkie /ɪ/ kontra Długie /iː/ - Bitwa “Ship” (Statku) z “Sheep” (Owcą)!

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 19:00 - 19:30
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Łukasz Stolarski
Uniwersytet Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

The difference between the short /ɪ/ and long /iː/ is a crucial feature of English phonetics. The lack of awareness of this distinction causes frequent mistakes made by Polish learners of English, who tend to substitute both vowels with the Polish /i/. Such mispronunciations result in a distinct foreign accent. Moreover, mistakes in the articulation of words differing only in terms of short /ɪ/ and long /iː/ happen to cause confusion and numerous misunderstandings among listeners.
This video presentation aims to clarify the differences between the two sounds and provides numerous examples of everyday English words that are frequently confused due to the unrecognized distinction between them.

Różnica między krótkim /ɪ/ a długim /iː/ jest kluczową cechą angielskiej fonetyki. Brak świadomości tego rozróżnienia powoduje częste błędy popełniane przez Polaków uczących się języka angielskiego, którzy mają tendencję do zastępowania obu samogłosek polskim /i/. Skutkuje to wyraźnym obcym akcentem. Co więcej, niepoprawne wymawianie słów różniących się jedynie krótkim /ɪ/ i długim /iː/ bywają przyczyną licznych nieporozumień.
Niniejsza prezentacja wideo ma na celu wyjaśnienie różnic między tymi dwoma dźwiękami i przedstawia liczne przykłady codziennych angielskich słów, które są często mylone z powodu braku rozróżnienia omawianych samogłosek.


Entirely too many -isms. How to begin studying literary theory and make sense of it

wykładonline
Kiedy? 18:00 - 19:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: MS Teams
Język po angielsku
Prowadzący dr Jerzy Skwarzyński
Uniwersytet Katolicki Uniwersytet Lubelski

Structuralism, postmodernism, ecocriticism, cultural materialism… An abundance of literary theories makes many a student’s head spin. But what even is a theory? What does this word mean in the context of literary studies? Why can’t anyone fully and clearly define Marxist theory in a neat paragraph – or even a book? Is it possible to agree on what the word “feminism” really means?

The point of this lecture is not to define any of the -isms. After all, if it was possible to do it in the course of a 1-hour lecture it would mean that they are not that tricky to grasp. Instead, I am going to propose how to read and think about them, how to discuss them and, finally, how to write about them. This may be especially useful for the first-year students of English philology and for those who will deal with literary analysis as a part of their BA and MA seminars.

Zapisy: https://forms.gle/FAPdsczsEns3V7LJ7

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y2NGY1YTUtMmFiNS00YjAyLWI1N2UtZGVmNWU0NjMyNTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%22012292dc-2ad9-41e4-9c38-a45754cc1055%22%7d


Electronic literature: From the hypertext novel to app-fiction  | Literatura elektroniczna – od powieści hipertekstowych do app-fiction

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 22:00 - 23:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr hab. Wojciech Drąg, prof. UWr 
Uniwersytet Uniwersytet Wrocławski

Since the 1990s, a branch of experimental literature called electronic or digital literature has been developing dynamically. Initially, the most common media for such works were the CD-ROM and then the Internet. Over the last decade, many electronic works have taken the form of apps designed for smartphones and tablets. During this lecture, I will outline the brief history of Anglophone electronic literature and present several of the most interesting examples of such works. 

Od lat 90. XX wieku dynamicznie rozwija się gałąź literatury eksperymentalnej zwana literaturą elektroniczną bądź cyfrową. Początkowo najczęstszym nośnikiem takich dzieł była płyta CD-ROM, a następnie Internet. W ciągu ostatniej dekady coraz popularniejsze są utwory w formie aplikacji na smartfon lub tablet. W trakcie wykładu przedstawię krótką historię anglojęzycznej literatury elektronicznej i zaprezentuję kilkanaście najciekawszych przykładów takich utworów. 


IFAdventure III: The Colossus | IFAdventure III: Olbrzym

gra z premierą 24.11.2023online
Kiedy? 17:00 - 18:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: ifadventureuwr.wordpress.com
Język po angielsku
Prowadzący Eleonora Imbierowicz wraz z członkami Chamelinguon Language and Culture Club: Radosławem Siewierskim, Magdaleną Dziurzyńską, Wojciechem Milczarskim, Anną Borkowską i Marią Kozan
Uniwersytet Uniwersytet Wrocławski

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w trzeciej części naszej gry tekstowej IFAdventure. Rozdział trzeci gry ponownie przeniesie was do IFA, czyli instytutu, gdzie rozmawia się z duchami, oraz pozwoli Wam odkryć tajemnicę Kompleksu Riese, czyli olbrzyma — ogromnej sieci tuneli, którą żołnierze Trzeciej Rzeszy wykuli w Górach Sowich. Ta zagadka nie tylko łączy się z wrocławską anglistyką, ale nawet leży u, nomen omen, podłoża jej powstania…

Oprócz rozdziału trzeciego gry, będą dostępne również rozdział pierwszy i drugi, a także ich streszczenia. Wszystko na stronie https://ifadventureuwr.wordpress.com

We invite you to participate in the third part of the online game IFAdventure. The third chapter of the game will allow you to go back to IFA, the place where people talk with ghosts, as well as to discover the secret of Project Riese, the giant net of tunnels soldiers of the Third Reich have built in the Owl Mountains. This secret is not only connected to English Philology in Wrocław but even lies, nomen omen, at the very bottom of its beginning.

Beside chapter three, chapter one and two, as well as their summaries, will also be available at https://ifadventureuwr.wordpress.com


Jak dobrze znasz klasykę literatury amerykańskiej i kanadyjskiej? | How Well Do You Know American and Canadian Classics?

konkursonline
Kiedy? 16:00 - 19:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: Online (Hemingway) (formularz będzie otwarty od 16:00 - 24.11)
Język po angielsku
Prowadzący dr Mateusz Świetlicki, mgr Radosław Siewierski, mgr Anna Pilińska, mgr Anna Bartnicka, studenci studiów magisterskich Instytutu Filologii Angielskiej
Uniwersytet Uniwersytet Wrocławski

Pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu „How Well Do You Know American and Canadian Classics?” który przygotowali dr Mateusz Świetlicki, mgr Anna Pilińska, mgr Radosław Siewierski, mgr Anna Bartnicka oraz studenci studiów magisterskich Instytut Filologii Angielskiej. Konkurs zakłada sprawdzenie znajomości konkretnego tekstu i składa się z dwóch odrębnych części. Część online poświęcona będzie amerykańskiej powieści The Sun Also Rises Ernesta Hemingwaya. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody!

Kategoria wiekowa: dla uczniów szkół podstawowych średnich (w budynku), dla studentów i sympatyków (online)

We would like to invite you to participate in the second edition of the competition “How Well Do You Know American and Canadian Classics?", prepared by Dr. Mateusz Świetlicki, mgr Anna Pilińska, mgr Radoslaw Siewierski, mgr Anna Bartnicka and graduate students of the Institute of English Studies. The competition involves testing knowledge of a specific text and consists of two separate parts. The online part will be devoted to the novel The Sun Also Rises by Ernest Hemingway. There will be attractive prizes for the winners!

contact: radoslaw.siewierski@uwr.edu.pl


Debata pt. „Sztuczna inteligencja w kształceniu uniwersyteckim i badaniach filologicznych - zagrożenia i perspektywy”

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 21:00 - 22:00
Dla kogo? dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po polsku
Prowadzący dr Mateusz Świetlicki, dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska
Uniwersytet Uniwersytet Wrocławski

W trakcie debaty naukowcy i nauczyciele akademiccy z naszego Instytutu będą rozmawiać o ewentualnych możliwościach wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w badaniach literaturoznawczych oraz językoznawczych i zajęciach dydaktycznych realizowanych na studiach filologicznych.

During the debate entitled “Artificial Intelligence in University Education and Philological Research: Threats and Opportunities.” scholars and academics from our Institute will discuss the possibilities of using artificial intelligence tools in literary and linguistic research and teaching activities carried out in philological studies.


How does it feel to be at university? Interest and shame in North American campus fiction | Jak się czują ci, którzy studiują? Ciekawość i wstyd w północnoamerykańskich powieściach kampusowych

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący Dr hab. Dominika Ferens prof. UWr
Uniwersytet Uniwersytet Wrocławski

This lecture looks at university life as depicted in three North American campus novels written from students’ perspectives: Sarah Henstra’s The Red Word (2018), Brandon Taylor’s Real Life (2020), and Juliet Lapidos’s Talent (2019). Arguably, out of the many affects students experience every day, two play a special role in academia: interest and shame. While interest motivates us to strike out into new territories, shame extinguishes interest and keeps us within the realm of the familiar. Both affects are powerful forces that can override each other. Referring to contemporary theories of interest and shame, this lecture attempts to show how writers tell emotionally-charged stories structured by these two interdependent affects.

Wykład dotyczy życia studenckiego przedstawionego w trzech północnoamerykańskich powieściach kampusowych: The Red Word (2018) Sarah Henstry, Real Life (2020) Brandona Taylora i Talent (2019) Juliet Lapidos. Spośród wielu emocji, których studenci doświadczają każdego dnia, dwie odgrywają szczególną rolę w środowisku akademickim: ciekawość i wstyd. Podczas gdy ciekawość motywuje nas do odkrywania nowych terytoriów, wstyd gasi zainteresowanie i utrzymuje nas sferze tego, co znane. Emocje te mogą się wzajemnie zwalczać. Odnosząc się do współczesnych teorii ciekawości i wstydu, wykład analizuje sposoby opowiadania emocjonalnie nacechowanych historii podszytych tymi dwiema współzależnymi afektami.


Chaos managers in times of crisis: Is it worth becoming an EFL teacher? | Menedżerowie chaosu w dobie kryzysu: czy warto zostać nauczycielem j. angielskiego?

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 21:00 - 22:00
Dla kogo? liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Agata Wolanin
Uniwersytet Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Current rapid technological developments spawning inevitable transformations, the dire implications of the post-pandemic era along with the ‘polycrisis’ in modern societies are taking their toll also on EFL teachers, not infrequently left to their own devices in their navigation of this new landscape. Arguably, such recent challenges have forced the EFL teaching community to develop new flexibility, empowering its members to adapt to mounting struggles. What are those new challenges? How do teachers confront them? And, finally, is it worth entertaining the idea of becoming an EFL teacher under the current circumstances at all? I will try to address these questions in my short presentation.

Nauczyciele języka angielskiego stoją dziś przed wieloma wyzwaniami spowodowanymi postępem technologii, konsekwencjami zdalnego nauczania podczas pandemii i licznymi kryzysami z którymi mierzy się społeczeństwo (m. in. kryzysem ekonomicznym, ekologicznym czy migracyjnym). Nauczyciele, często pozostawieni sami sobie, muszą jakoś radzić sobie z nieprzewidywalną rzeczywistością klasy szkolnej. Jakie są ich wyzwania? Jak sobie z nimi radzą? Wreszcie, czy warto jest zostać nauczycielem języka angielskiego? Na te i inne pytania postaram się szukać odpowiedzi w mojej krótkiej prezentacji.


Working with the Department of State: English Teaching Resources

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube Nocy Anglistów
Język po angielsku
Prowadzący Amelia VanderLaan  | Assistant Public Affairs Officer |  U.S. Consulate General Krakow  
Uniwersytet Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

This session will explore U.S. Department of State resources for English teachers and discuss how you can bring free English materials into your classroom.  The session led by Deputy Public Affairs Officer Amelia VanderLaan from U.S. Consulate General Krakow will cover best practices and English language resources, webinars, distance learning programs and teacher training workshops from the Department of State.  She will also discuss ways that U.S. Embassies support student and professional exchanges.  Join State Department to learn about these opportunities and best practices!


De Wajkings, or an illuminating tale about seafaring people who raided, pirated, traded and settled throughout some parts of Europe eventually to become movie stars of today

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr hab. Artur Piskorz, prof. UKEN, mgr Joanna Franasowicz (absolwentka UP), mgr Mikołaj Krawczyk (absolwent UP), lic. Natalia Mietła (absolwentka UP), mgr Kamil Proszkowiec (absolwent UP), mgr Bartłomiej Setlak (KUL)
Uniwersytet Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

It is the year 793 and elongated boats filled with warriors arrive on the English shores near the monastery of Lindisfarne. An event is about to take place that will change the history of early medieval Europe and at the same time begin the Viking Age. De Wajkings, or an illuminating tale about seafaring people.... presents, tongue in cheek, the socio-historical realities of the peoples living in Scandinavia at the time. The film provides information about the conquests and the role of the social strata during this period. We will also show how Norse mythology and Viking stories have influenced contemporary pop culture.

Jest rok 793. Do angielskich brzegów nieopodal klasztoru Lindisfarne przybijają podłużne łodzie wypełnione wojami. Wkrótce dojdzie do wydarzenia, które odmieni historię wczesnośredniowiecznej Europy i zarazem rozpocznie epokę wikingów. W De Wajkings, or an illuminating tale about seafaring people... przedstawiamy, z lekkim przymróżeniem oka, ówczesne realia społeczno-historyczne ludów zamieszkujących Skandynawię. W filmie nie zabraknie informacji o podbojach oraz o roli warstw społecznych w tym okresie. Pokażemy również w jaki sposób mitologia nordycka oraz opowieści o wikingach wpłynęły na współczesną popkulturę.


Czy dwa czasowniki modalne mogą wystąpić w jednym zdaniu? | Can two modal verbs appear in a sentence?

wyklad/dyskusjaonline
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: Google Classroom. Zgłoszenia: https://forms.gle/XzXhbotyhFfrL14Z7
Język po polsku
Prowadzący Leszek Szymański
Uniwersytet Uniwersytet Zielonogórski

Jedną z reguł dotyczących posługiwania się czasownikami modalnymi w języku angielskim jest to, że w zdaniu możemy użyć tylko jednego takiego czasownika posiłkowego. Tymczasem Cletus Spuckler (bohater kreskówki „Simpsonowie”) mówi do swojej żony: „Hey, Brandine. You might could wear these to your job interview”. Okazuje się więc, że konstrukcje z dwoma czasownikami modalnymi istnieją w języku angielskim. W swoim wystąpieniu opowiem właśnie o nich.

One of the rules for the use of modal auxiliary verbs in English is that we can use only one such a verb in a sentence. However, Cletus Spuckler (a character in the “The Simpsons” cartoon) says to his wife: "Hey, Brandine. You might could wear these to your job interview". So, it turns out that constructions with two modal verbs do exist in English. In my presentation I will tell you about them.


Between genre and aesthetic: exploring the case of Dark Academia | Pomiędzy gatunkiem a estetyką: przypadek Dark Academia

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 21:00 - 22:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Małgorzata Warchał-Leśniakowska
Uniwersytet Uniwersytet Rzeszowski

Internet book enthusiasts on platforms like Goodreads, Instagram, and TikTok often seem to use a different language compared to literary scholars when it comes to categorising novels. They emphasise the aesthetic experience of a novel, focusing on what it "feels" like, while scholars prioritise formal characteristics, or genres. This short lecture aims to investigate the realm of Dark Academia, exploring how this internet aesthetic intersect with established fiction genres. We will delve into various works, from Donna Tartt's timeless classic The Secret History to more contemporary examples.

Miłośnicy literatury na platformach internetowych, takich jak Goodreads, Instagram i TikTok, wydają się często posługiwać odmiennym językiem niż literaturoznawcy. Podczas gdy internauci kategoryzują powieści wedle estetycznego doświadczenia, literaturoznawcy skupiają się głównie na formalnych cechach gatunkowych. Niniejszy krótki wykład ma na celu zbadanie internetowej estetyki Dark Academia, analizując, jak współgra ona z gatunkami powieści. Omówione zostaną wybrane popularne powieści, począwszy od "Tajemnej historii" Donny Tartt, a skończywszy na bardziej współczesnych przykładach.


Abstrakt: (po) co to? | What is an abstract (for)?

warsztatonline
Kiedy? 17:00 - 18:00
Dla kogo? dorośli
Gdzie? online: ZOOM
Język po polsku
Prowadzący dr Dorota Guttfeld, mgr Dorota Watkowska
Uniwersytet Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Każdy, kto pisze pracę dyplomową, zamierza podjąć studia doktoranckie, brać udział w konferencjach czy publikować cokolwiek w czasopismach specjalistycznych – prędzej czy później będzie musiał napisać abstrakt w języku angielskim. Warsztaty zaprezentują cel, strukturę, idealne i realne przykłady anglojęzycznych abstraktów, które uczestnicy nauczą się analizować i oceniać. Prowadzące mają doświadczenie w uczeniu języka akademickiego, są też członkiniami projektu badającego anglojęzyczne abstrakty artykułów naukowych w polskich czasopismach.

Whether planning a diploma thesis, doctoral studies, or a career involving conference papers and specialized journals, sooner or later you’ll have to write an abstract in English. The workshop will present its aim, structure, ideal and real-life examples, which you will learn to analyze and assess in terms of effectiveness and compliance with the standard model. The presenters have an experience in teaching academic English and have studied English abstracts in Polish academic journals as part of a grant project.


Trends in independent horror games | Trendy w niezależnych grach w konwencji horroru

wyklad/dyskusjaonline
Kiedy? 18:00 - 19:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: Wykład konwersatoryjny online (platforma BigBlueButton)
Język po angielsku
Prowadzący dr Katarzyna Marak
Uniwersytet Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

The lecture concerns the independent horror game scene, focusing on selected artistic and technical trends in game texts published between the years 2010 and 2020. The discussion will concern the formal elements of games, such as audiovisual representation and mechanics, as well as specific subgenres and themes. What experiences do creators create, and what stories do they tell when there is less pressure—or even none at all—to meet financial goals or the player expectations? And what can we learn about the way players and developers of independent games perceive the horror genre?

Wykład dotyczy niezależnych gier w konwencji fantastyki grozy, ze szczególnym naciskiem na artystyczne i mechaniczne rozwiązania stosowane w grach wydanych w latach 2010-2020. Wykład obejmie kwestie elementów formalnych, takich jak reprezentacja audiowizualna czy mechaniki, oraz konkretne podgatunki i pomysły twórców. Jakie historie mogą opowiedzieć twórcy gier, i jakie doświadczenia przygotować dla graczy, kiedy nie muszą się martwić finansami ani oczekiwaniami grupy docelowej? I czego możemy się dowiedzieć o tym, jak gracze oraz twórcy gier niezależnych rozumieją konwencję, którą jest horror?


It’s not paranoia if they’re really out to get you: Plots and Conspiracies in Recent US-American TV series | To nie paranoja, jeśli naprawdę chcą cię dopaść: Spiski i konspiracje w amerykańskich serialach

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 21:00 - 22:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Nelly Strehlau
Uniwersytet Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

American conspiracy thrillers had their heyday in the 1960s and 1970s, when numerous novels and films were inspired by the zeitgeist of fear and distrust towards political institutions. In television, the most obvious descendant of this tradition was The X-Files – however, there’s been a renaissance of the genre, with shows ranging from Fringe to Evil and Mrs Davis showing protagonists who stand up to the machinations of frightening, all but all-powerful groups that threaten humanity. The presentation will show academic approaches to paranoia, try to account for conspiracy thriller’s current popularity, and trace the genre’s form and interests in our uncanny present.

Szczyt popularności amerykańskiego dreszczowca konspiracyjnego przypadał na lata 60. i 70., inspirowany klimatem nieufności wobec instytucji politycznych. Najbardziej oczywistym spadkobiercą tej tradycji w telewizji było Z archiwum X – ale w ostatnich latach gatunek miał swój serialowy renesans, widoczny w takich tekstach jak Fringe, Evil czy Mrs Davis, których bohaterowie stawiają czoła machinacjom potężnych i przerażających sił zagrażających ludzkości. W swojej prezentacji opowiem o akademickich podejściach do paranoi, przyczynach obecnej popularności tego podgatunku dreszczowca oraz jego współczesnych cechach.


Language as a social tool | Język jako narzędzie społeczne

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący mgr Anna Szala
Uniwersytet Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Research shows that social topics take 2/3 of conversations we have. This finding helped motivate the evolutionary theories that promote the idea that language emerged to manage complex social relationships, which required improving communication between individuals. In our study, we revisited this idea in a more rigorous way, using a large corpus of 535 natural Polish conversations from the “Spokes” corpus. We found that in our sample even more – 85% of the conversations – were devoted to social topics! In summary, our study not only reaffirms previous findings, but also underscores the significance of these results in shaping our understanding of language's emergence and evolution as a tool for enhancing social relationships.

Badania pokazują, że 2/3 tematów naszych konwersacji to tematy społeczne. Taka obserwacja, pozwoliła badaczom założyć, że język powstał jako narzędzie do radzenia sobie w sytuacjach społecznych, które wymagają dobrych umiejętności komunikacyjnych. W naszym badaniu przyjrzeliśmy się 535 rozmowom w języku polskim z korpusu „Spokes”. Okazało się, że aż 85% tych rozmów dotyczyło tematów społecznych! W posterze nie tylko pokazujemy w jaki sposób nasze badanie potwierdza wcześniejsze obserwacje, ale też omawiamy wagę obserwowanych wyników dla rozumienia pochodzenia języka jako narzędzia wzmacniania relacji społecznych.


Polski Blake | Polish Blake

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 21:00 - 22:00
Dla kogo? dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po polsku
Prowadzący dr hab. Eliza Borkowska
Uniwersytet Uniwersytet SWPS

Nagranie będzie poświęcone twórczości Williama Blake’a—angielskiego poety, artysty i wizjonera, który, jak napisał o nim (słusznie!) Czesław Miłosz, jest „jedną z kilku figur wyróżniających się na tle historii ostatnich lat dwóch tysięcy” (cytat za Ziemią Ulro). Odwiedzimy archiwum Blake’a (The William Blake Archive), a potem skupimy się na pomyśle/wizji/projekcie przekładu jego dzieł zebranych na język polski: dlaczego warto to zrobić? jak to zrobić?

The presentation will be devoted to the work of Willam Blake—that is, one of “a handful of figures to emerge in the last two thousand years” (Czesław Miłosz, The Land of Ulro). We’ll visit The William Blake Archive, reflect briefly on the presence/absence of Blake in (Polish) translation, and then focus on a project aimed at translating his complete poetry and prose into Polish.


Okno, którego nie ma | The Window That Isn't There

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 22:00 - 23:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr hab. Mikołaj Wiśniewski
Uniwersytet Uniwersytet SWPS

W tym mini-wykładzie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Anglii, ścięcie Króla Karola I, nie jest upamiętnione w przestrzeni publicznej Londynu. Przyjrzymy się miejscu, gdzie ścięto monarchę, budynkowi Banqueting House na ulicy Whitehall, i zwrócimy uwagę na ciekawy szczegół na jego fasadzie – zarysowi zamurowanego okna, przez które król wyszedł w drodze na szafot.

This mini-lecture asks the question why one of the most important events in English history, the execution of King Charles I, is not commemorated in public space in London. We will examine the site of the King’s execution, the Banqueting House on Whitehall, and point to an interesting detail on its facade—an outline of a bricked up window through which King Charles I stepped out on his way to the scaffold.


Od danych do tekstu, czyli lingwistyka komputerowa w nauce i praktyce | From Data to Text: Computational Linguistics in Research and Practical Applications

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po polsku
Prowadzący mgr Marcin Szwed, dr Emma Oki
Uniwersytet Uniwersytet SWPS

W jaki sposób komputer generuje tekst? Co to jest korpus i konkordancja? W jaki sposób programy komputerowe analizują teksty językowe i co z tego wynika? Podczas naszego wystąpienia postaramy się przybliżyć podstawowe zagadnienia lingwistyki komputerowej i zaprezentować narzędzia, za pomocą których badacze analizują, interpretują i przetwarzają dane tekstowe. Następnie zastanowimy się nad wpływem omawianych zagadnień na praktyczne aspekty pracy filologa – tłumacza, literaturoznawcy lub nauczyciela języków obcych, i odpowiemy na pytanie, czy komputer jest przydatnym narzędziem humanisty.

How does a computer generate text? What is a corpus, and what is concordance? How do computer programs analyze texts, and what are the implications of this? During our presentation, we will attempt to introduce the basic concepts of computational linguistics and present the tools researchers use to analyze, interpret, and process textual data. We will then consider the impact of these topics on the practical aspects of work for philologists, including translators, literary scholars, or foreign language teachers, and we will answer the question of whether a computer is a useful tool for those in the humanities.


Off the beaten path – English where you don’t expect it | Poza głównym nurtem – angielski tam, gdzie się go nie spodziewasz

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Tomasz Paciorkowski
Uniwersytet Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Have you ever wondered where English is spoken beyond typical places like the USA or the UK? Embark on a linguistic journey to unexpected corners of the globe, discovering places where English continues to evolve into unique and captivating forms. Let’s dive together into the rich histories and cultures of places such as Gibraltar, Singapore, and possibly some others!

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, gdzie jeszcze mówi się po angielsku poza typowymi miejscami, takimi jak USA czy Wielka Brytania? Wyruszmy w językową podróż do nieoczekiwanych zakątków świata, odkrywając miejsca, w których angielski przyjmuje unikalne i fascynujące formy. Odkryjmy wspólnie bogatą historię i kulturę takich miejsc jak Gibraltar, Singapur i być może kilku innych!


Japanese Theatre: Kabuki

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 19:00 - 20:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Sylwia Dobkowska
Uniwersytet Uniwersytet Gdański

Would you like to learn more about Kabuki? Join my class! The video is an actual recording of one of my classes. You can listen to the introduction to Kabuki, which is one of the Japanese theatre styles. During the lesson, you will learn some basic information and you can hear my questions for the class. Arts Management students will answer questions, but perhaps you could also try answering them. Through the experience, you can attend the class without any pressure of a live event. Quietly and comfortably, and at your convenience, you see what university classes can look like.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Kabuki? Dołącz do zajęć! Załączony film jest nagraniem jednej z moich lekcji. Możesz posłuchać wprowadzenia do Kabuki, które jest jedną z japońskich form teatralnych. Podczas lekcji dowiesz się kilku podstawowych informacji i usłyszysz moje pytania. Studenci Zarządzania Instytucjami Artystycznymi będą odpowiadać na pytania, ale być może Ty również spróbujesz na nie odpowiedzieć. Dzięki temu doświadczeniu możesz uczestniczyć w zajęciach bez presji wydarzenia na żywo. W ciszy, komfortowo i w dogodnym dla siebie czasie zobaczysz, jak mogą wyglądać zajęcia uniwersyteckie.


The Grand Tour or journeys of English aristocrats to Italy | Grand Tour, czyli podróże angielskich arystokratów do Włoch

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący Stefan Kubiak
Uniwersytet Uniwersytet w Białymstoku

In the video Stefan Kubiak talks about the effect of Italian culture on English culture, especially influenced by journeys of English artists and aristocrats to Italy. According to a common opinion, the tradition of the Grand Tour begins in the 17th century and ends in the 19th century, but actually it was as early as the Middle Ages that the English travelled to Italy, as well as they still did in the 20th century, which is reflected in English literature.

W video Stefan Kubiak opowiada o oddziaływaniu kultury włoskiej na kulturę angielską, zwłaszcza pod wpływem podróży angielskich artystów i arystokratów do Italii. Wg powszechnie panującej opinii tradycja Grand Tour zaczyna się w XVII wieku i kończy w XIX, ale w rzeczywistości już w średniowieczu Anglicy podróżowali do Włoch, a także jeszcze w wieku XX, co znajduje odzwierciedlenie w angielskiej literaturze.


So you think you're so special? Think again. The Jante Law and its gloomy representations | Nie sądź, że jesteś kimś. Prawo Jante i jego ponure reprezentacje

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 21:00 - 22:00
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Ewa Wylężek-Targosz
Uniwersytet Uniwersytet Śląski w Katowicach

An online lecture aimed at introducing listeners to the phenomenon of Jante’s law in Nordic cultures and literatures. It is, in a sense, the opposite of American individualism and the American dream and can be seen as a Scandinavian nightmare. The main focus of the lecture will be Aksel Sandemose’s novel A Fugitive Crosses His Tracks from 1933.

Wykład online mający na celu przybliżenie osobom słuchającym zjawisko prawa Jantego w kulturze i literaturze krajów nordyckich. Jest ono, w pewnym sensie przeciwieństwem amerykańskiego indywidualizmu I amerykańskiego snu i może być odbierane jako skandynawski koszmar. Głównym tekstem omawianym w wykładzie będzie powieść “Uciekinier przecina swój ślad” autorstwa Aksela Sandemose’a z 1933.


A tak na marginesie…: Obraz językowy włóczęgi w amerykańskiej angielszczyźnie przełomu XIX i XX wieku

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 19:00 - 19:30
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po polsku
Prowadzący dr Anna Rogos-Hebda
Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczanie inności i obcowanie z „Innym” (the Other) nierzadko wywołuje w nas dyskomfort oraz lęk. Nic w tym zatem dziwnego, że „obcego” w dyskursie przedstawia się zazwyczaj w negatywnym świetle, przy użyciu odpowiednio dobranych strategii nominacyjnych i metafor (Reisigl & Wodak 2001). „A tak na marginesie…” to kontekstualna i statystyczna analiza obrazu językowego włóczęgi, jaki wyłania się z tekstów publikowanych w prasie i literaturze amerykańskiej na przełomie XIX i XX wieku. Podczas tegorocznej edycji Nocy Anglistów opowiem o tym, ile wspólnego ma ówczesne rozumienie tego pojęcia z wyidealizowanym obrazem trampa jaki (nastoletni) czytelnik mógł na własne potrzeby zbudować po lekturze Kerouaca, Londona, Maya czy naszego własnego Wernica.


„Brzydkie książki”, czyli co można wyczytać z brudu, bazgrołów i błędów książkowych

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 20:00 - 20:30
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po polsku
Prowadzący dr Justyna Rogos-Hebda
Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Z tego miniwykładu uczestnicy przekonają się, że czasem spod warstwy brudu, bazgrołów i błędów, które skutecznie odstręczają (nie tylko Sebę i Karynę) od sięgania po Bardzo Stare Książki (BSK), udaje się odczytać fragmenty zapisanego w tychże książkach świata słów i obrazów, z których wyrastają dzisiejsze języki i zjawiska kulturowe. Zajmiemy się książkami „brzydkimi” na nieskończenie wiele sposobów: od „brzydkich słów” zapisanych na marginesach rozpraw filozoficznych, przez „brzydkie” (i niecenzuralne) gryzmoły na stronicach ksiąg religijnych, po „brzydkie” wykończenia tekstów metodą „po taniości”. Zobaczymy na jak wiele sposobów Bardzo Stare Książki trendowały te elementy „brzydoty” językowej i wizualnej, których próżno szukać w dzisiejszych „soszjalach”.


“My eyes are hawks”: the avian ‘bestiary’ of Michael Harnett’s poetic imagination and in his free translation of the Tao Te Ching

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 20:00 - 20:45
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący dr Jeremy Pomeroy
Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

The lecture offers an introduction to the poetry of Irish poet Michael Hartnett, focusing in particular upon birds among the flora and fauna in his work. Birds would have been integrally associated with poetry for Hartnett, due to the prominence of birds in Celtic tradition. Hartnett’s poetry is introduced on the basis of two poems, the early “I will rise with the hawk” as well as “An Muince Dreoilíní/A Necklace of Wrens”, the latter of which commemorates a childhood experience and provided the title to Hartnett’s first book of verse in Irish (1987). One then turns to passages from Harnett’s ‘free’ translation of the Tao Te Ching, looking at Harnett’s use of avian images therein. 


A Brief Modern History of the Relation Between Grammar, Words and Meaning

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 21:00 - 21:30
Dla kogo? bez ograniczeń
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący prof. UAM dr hab. Bartosz Wiland
Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

We look at the development of the understanding of the relation between grammar, words and meaning from the mid 1950s to its current state of the art. The linguistic revolution of the 1950s introduced a scientific rigor to the study of language and a novel conception of the link between thought and grammar. This led to an exciting intellectual debate about the relation between grammar and meaning (known as the Linguistics Wars of the 1960s and 1970s), which led to the development of quite different approaches to grammar analysis (especially modern generative grammar and the so-called ‘cognitive linguistics’), which are still with us today. We finish with a brief look at most recent models like Distributed Morphology and Nanosyntax and see how they have been shaped by the intellectual debate decades ago.


Constructing a homosexual in the British press between 1835 and 1954  

wykład z premierą na youtubie nocy anglistów online
Kiedy? 22:00 - 22:30
Dla kogo?
Gdzie? online: YouTube LINK
Język po angielsku
Prowadzący Anna Góral
Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

The talk aims to explore 120 years of British history, offering insight into the trajectory of changes in homophobic discourse. It delves into press coverage of three pivotal sodomy scandals that occurred in 1835, 1895, and 1954. Employing Critical Metaphor Analysis (Charteris-Black 2004), it looks into the role of conceptual metaphors in structuring discussions surrounding non-heteronormative relations over the years.


A Tourist Trail in Dallas... Following in the footsteps of Lee Harvey Oswald | Szlak Turystyczny w Dallas… Śladami Lee Harveya Oswalda

brak miejscwykładonline
Kiedy? 18:00 - 18:30
Dla kogo? dorośli
Gdzie? online: Registration
Język po angielsku
Prowadzący dr hab. Barry Keane
Uniwersytet Uniwersytet Warszawski

This talk will look at a popular tourist walk in Dallas which takes participants on the mapped out route that Lee Harvey Oswald is said to have taken when he left the Texas Book Depository, which ultimately saw him gunning down a Dallas police officer some time later in the Dallas suburbs, and then running from the scene to the Texas Theatre, where he was apprehended and taken into custody. During the talk we shall look at the timeline of the walk itself (which is a central attraction of the walk in that it has to be completed between 12.30 and 13.30); and also consider if there are aspects of the timeline which may be questioned. Also considered are some evidential issues which Oswald may have drawn on at his trial had he not been assassinated by Jack Ruby when being held in Dallas County Jail. And finally, I will ask whether this walk has become a theatrical enactment unique to Dallas, much in the way that Bloomsday sees tourists and Joycean tourists traipsing around Dublin looking to recapture and perhaps re(solve) moments in time.

Podczas tego wykładu przyjrzymy się trasie w Dallas, którą Lee Harvey Oswald rzekomo pokonał, gdy opuścił Texas Book Depository. Oswald miał zastrzelić policjanta jakiś czas później na przedmieściach Dallas, a następnie uciec z miejsca zdarzenia do Texas Theatre, gdzie został zatrzymany i zabrany do aresztu. Podczas wykładu przyjrzymy się osi czasu samego spaceru (który jest główną atrakcją spaceru, ponieważ musi zostać ukończony między 12.30 a 13.30); a także zastanowimy się, czy istnieją elementy wydzrzeń, które można zakwestionować. Rozważę materiał dowodowy, który Oswald mógł wykorzystać podczas swojego procesu, gdyby nie został zamordowany przez Jacka Ruby'ego, gdy był przetrzymywany w więzieniu hrabstwa Dallas. I wreszcie, zapytam, czy ten spacer stał się teatralną inscenizacją unikalną dla Dallas, podobny do spacerów w Dublinie w trakcie Bloomsday.


You and AI: Can Artificial Intelligence write good poetry? | Ty oraz AI: Czy sztuczna inteligencja może pisać dobrą poezję?

brak miejscdyskusjaonline
Kiedy? 20:00 - 21:00
Dla kogo? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Gdzie? online: Registration
Język po angielsku
Prowadzący Ampersand: Creative Writers’ Community
Uniwersytet Uniwersytet Warszawski

Nowadays, people are constantly confronted with various types of artificial intelligence. The use of this technology has recently been met with criticism and caused plenty of controversy, especially among digital artists. Should writers also be concerned about artificial intelligence, and its impact on the perception of art? Can a machine produce texts comparable to, or even better than, human ones? What are the benefits and risks of AI development? If you want to help us find the answers to these questions, we cordially invite you to join the discussion!

W dzisiejszych czasach, ludzie nieustannie stykają się z rozmaitymi rodzajami sztucznej inteligencji. Wykorzystywanie tej technologii spotkało się z ostatnio z krytyką i wywołało liczne kontrowersje, szczególnie wśród artystów sztuki cyfrowej. Czy pisarze również powinni obawiać się sztucznej inteligencji, oraz jej wpływu na postrzeganie sztuki? Czy maszyna może tworzyć teksty porównywalne, albo nawet lepsze od ludzkich? Jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju AI? Jeśli chcesz pomóc nam znaleźć odpowiedzi na te pytania, serdecznie zapraszamy do dyskusji!


Exploring multilingualism: young researcher’s toolkit for investigating speech, perception, the brain, and society

brak miejscwarsztat zarezerwowany dla uczniów ze szkół patronackichonline
Kiedy? 12:30 - 13:30
Dla kogo?
Gdzie? online: Collegium Heliodori, Grunwaldzka 6, Poznań - Sala górna
Język po angielsku
Prowadzący prof. UAM dr hab. Magdalena Wrembel, dr Tristan Czarnecki-Verner, , dr Kamil Malarski, mgr Zuzanna Cal
Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

In this talk we delve into diverse research methodologies adopted in multilingual studies by providing a comprehensive guide for aspiring young scholars eager to explore the fascinating world of multilingualism. We invite you on a journey through our research in the fields of phonetics (speech production and perception), neuroscience (EEG), and sociolinguistics (dialect studies). The attendees will leave with a solid background on how multiple languages interact in the human mind and a practical toolkit to embark on their own explorations. Join us for an enriching session that promises to ignite curiosity and empower the next generation of researchers to unlock the secrets of multilingualism.