Uniwersytet Wrocławski

William Shakespeare

Instytut Filologii Angielskiej

ul. Kuźnicza 21-22
50-138 Wrocław
https://ifa.uwr.edu.pl

Contact: dr Mateusz Świetlicki

Logo UWr

events

DEBATA: Wielowymiarowość języka angielskiego na anglistyce/The Many Dimensions of the English Language at the Institute of English Studies

lecture/discussiononline
When? 20:00 - 21:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11/ YouTube premiere
Language in Polish
Teachers dr hab. Agata Zarzycka

PL:
Debata, w której udział wezmą osoby reprezentujące różne społeczności i grupy zawodowe współtworzące nasz instytut. Jej celem jest namysł nad różnorodnością funkcji, które język angielski pełni w życiu zawodowym, społecznym i osobistym. Chcemy podzielić się doświadczeniami kształtowanymi codziennością miejsca, w którym angielski może stanowić przedmiot badań, środek komunikacji, zasób zapewniający dostęp do materiałów naukowych i dzieł kultury, język wykładowy, a wreszcie źródło rozrywki i przyjemności.  W toku rozmowy spróbujemy stworzyć oparty na praktycznych doświadczeniach przegląd różnych zastosowań i podejść do języka angielskiego, tak z perspektywy związanych z nim możliwości zawodowych, jak i społecznych lub kulturalnych. Instytut Filologii Angielskiej, jako instytucja stawiająca sobie za cel kształtowanie kompetencji językowej bliskiej rodzimej, stwarza szczególnie barwne i istotne środowisko dla takiej refleksji.ENG:
Representatives of various communities and professional groups co-creating our institute will take part in a debate to reflect together on the diversity of functions that English language may have in our professional, social and personal lives. We intend to share our experiences shaped by the everyday reality of a place where English is an object of studies; a means of communication; a resource granting access to texts of culture and academic literature; a teaching language; and finally a source of entertainment and pleasure. In the course of our discussion, we will use our practical experiences to compose a survey of various applications of and approaches to English, as well as the professional, social and cultural opportunities that it creates. As an institution striving to shape language competences close to those of a native speaker, the Institute of English Studies creates a particularly vibrant and relevant environment for this kind of reflection.


Translation as a Hermeneutic Motion or the Translator's Personal Experience

lectureonline
When? 19:00 - 20:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr Piotr Czajka

ENG: George Steiner was a French-born American literary critic, philosopher, novelist and translator. In his conception of the hermeneutic motion he emphasised the social, psychological, and philosophical dimensions of every act of translation. So what is this hermeneutic motion all about?  

PL:
George Steiner był urodzonym we Francji amerykańskim krytykiem literackim, filozofem, pisarzem i tłumaczem. W swojej koncepcji ruchu hermeneutycznego podkreślał społeczne, psychologiczne i filozoficzne aspekty każdego aktu przekładania. Czym zatem jest ten ruch hermeneutyczny?


IFAdventure II: On the Move

scavenger huntonline
When? 17:00 - 19:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: Link do gry: http://ifadventure2.herokuapp.com
Language in English
Teachers Chamelinguon Language and Culture Club

PL:
Zapraszamy na drugą edycję IFAdventure, czyli cyfrowej gry miejskiej. Stacje dla niej już zbudowaliśmy w Internecie; udział w niej nie wymaga wychodzenia z domu. Tym razem gra rozpocznie się w Nowym Jorku, gdzie główna bohaterka wspomina dzieciństwo pełne opowieści o duchach. Po śmierci matki zaczynają ją dręczyć koszmary. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania, których nie zdążyła zadać, zaprowadzi ją do Wrocławia lat 70-tych, gdzie… …zgadliście… …mieści się już instytut, w którym rozmawia się z duchami.  

Typ wydarzenia: Internetowy scavenger hunt. Gra tekstowa zostanie opublikowana stworzonej stronie internetowej i wzbogacona o krótkie filmy (za pośrednictwem YouTube). Rozwiązanie zadań pozwoli na dotarcie do kolejnych rozdziałów, a w końcu na rozwiązanie zagadki.

ENG:
Welcome to the second edition of IFAdventure, a digital scavenger hunt. We have already set out the stations on the Internet, so you can play without leaving your home. This time the game will start in New York, where the protagonist is looking back at her childhood days filled with ghost stories. After her mother’s death, nightmares come. The search for answers leads her to Wrocław of the 70s, where… …you’ve guessed it… …the Institute where people talk with ghosts is already operating.

An Internet scavenger hunt. A text-based game enhanced with videos will be published on a website designed specifically for this purpose. Solving the riddles will allow the players to move to later chapters and, finally, to solve the mystery.


KONKURS/QUIZ: Do You Know American Classics? American Literature Quiz: F. Scott Fitzgerald (online)

online
When? 17:00 - 18:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: online (Forms) https://forms.office.com/r/2iQdAXBQ7Y
Language in English
Teachers dr Mateusz Świetlicki, mgr Radosław Siewierski, mgr Magdalena Dziurzyńska, mgr Anna Joanna Bartnicka

PL:
Pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w konkursie „Do you know American classics? American Literature quiz: Edgar Allan Poe (in-person) and F. Scott Fitzgerald (online)”, który przygotował dr Mateusz Świetlicki wraz z doktorantami Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej. Konkurs zakłada sprawdzenie znajomości konkretnego tekstu i składa się z dwóch części. Ta przeznaczona dla uczniów szkół średnich odbędzie się w budynku IFA i będzie poświęcona opowiadaniu Edgara Allana Poe pt. „The Fall of the House of Usher”. Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie wysłuchają zapisu audio opowiadania. Druga, odrębna część online poświęcona będzie powieści The Great Gatsby F. Scott Fitzgeralda i jej filmowym adaptacjom i przeznaczona jest dla studentów i sympatyków literatury amerykańskiej. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody!

Formularz konkursowy zostanie udostępniony na stronie Nocy Anglistów, a także w mediach społecznościowych Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

ENG:
The Department of American Literature and Culture would like to invite you to participate in the first edition of the "Do You Know American Classics?" quiz. This year, we want to check your knowledge of two classic American texts by Edgar Allan Poe (in-person) and F. Scott Fitzgerald (online). The quiz for high school students will be held in person at the Institute of English Studies (room 11) and will focus on Edgar Allan Poe's short story "The Fall of the House of Usher." Before the quiz, students will listen to an audio recording of the short story. The online quiz for all fans of American literature will be devoted to F. Scott Fitzgerald's novel The Great Gatsby and its film adaptations. There will be attractive prizes for the winners!

The quiz form will be made available on our website and the social media of the University of Wrocław's Institute of English Studies.


KONKURS/QUIZ: Do You Know American Classics? American Literature Quiz: Edgar Allan Poe (in-person)

at the university
When? 16:00 - 17:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum
Where? at the university: Classroom (room 11)
Language in English
Teachers dr Mateusz Świetlicki, mgr Radosław Siewierski, mgr Magdalena Dziurzyńska, mgr Anna Joanna Bartnicka

PL:
Pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w konkursie „Do you know American classics? American Literature quiz: Edgar Allan Poe (in-person) and F. Scott Fitzgerald (online)”, który przygotował dr Mateusz Świetlicki wraz z doktorantami Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej. Konkurs zakłada sprawdzenie znajomości konkretnego tekstu i składa się z dwóch części. Ta przeznaczona dla uczniów szkół średnich odbędzie się w budynku IFA i będzie poświęcona opowiadaniu Edgara Allana Poe pt. „The Fall of the House of Usher”. Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie wysłuchają zapisu audio opowiadania.ENG:
The Department of American Literature and Culture would like to invite you to participate in the first edition of the "Do You Know American Classics?" quiz. This year, we want to check your knowledge of two classic American texts by Edgar Allan Poe (in-person) and F. Scott Fitzgerald (online). The quiz for high school students will be held in person at the Institute of English Studies (room 11) and will focus on Edgar Allan Poe's short story "The Fall of the House of Usher." Before the quiz, students will listen to an audio recording of the short story. There will be attractive prizes for the winners!


Posthumanist Orientations in Children’s Literature and Culture Studies/Orientacje posthumanistyczne w badaniach nad literaturą i kulturą dla dzieci

lecture/discussiononline
When? 21:00 - 22:00
For whom? dorośli
Where? online: Online, premiere on YouTube
Language in English
Teachers dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak, prof. UWr, Pracownia Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Filologii Angielskiej

ENG:
Description: In this discussion, two children’s literature and culture scholars, Macarena García-González (University of Glasgow) and Justyna Deszcz-Tryhubczak (University of Wrocław), reflect on the development and potential of approaches inspired by the posthumanities. They will address this question in the context of their joint and individual research projects on cultural texts for young audiences.

PL:
Opis wydarzenia: Rozmowa Macareny Garcíi-González (Uniwersytet w Glasgow) i Justyny Deszcz-Tryhubczak (Uniwersytet Wrocławski), badaczek literatury oraz kultury dla dzieci, będzie poświęcona rozwojowi i potencjałowi podejść inspirowanych nurtami posthumanistycznymi. Rozmówczynie podejmą tę refleksję między innymi w kontekście wspólnych i indywidualnych projektów badawczych dotyczących tekstów kultury przeznaczonych dla młodych odbiorców.