All online events

William Shakespeare

events

Dzień świra: The Diary of Scot in Poland!

lectureonline
When? 17:00 - 18:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers mgr Robert Murdoch
University Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

A journey navigating the pitfalls of second language communication in daily life. A recollection of misunderstandings and humorous anecdotes in my experiences and how I managed to cope in that setting.


Laurence Sterne and Sterneana

lectureonline
When? 17:00 - 18:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (zapisy)
Language in English
Teachers dr Mary-Celine Newbould
University Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Literary adaptation has taken place across all periods of history. Contemporary phenomena, such as the Harry Potter ‘craze’ or fan-fiction sites, have revealed the extent to which readers imaginatively immerse themselves in the fiction they read, bringing it into new life with sequels, rewrites, and in some cases merchandise. Academic research has by now established quite how dynamic literary adaptation was throughout the 18th century, as the reception of Gulliver’s Travels and numerous Robinsonades demonstrate. Nevertheless, the work of Laurence Sterne (1713-1768) experienced ‘afterlife’ in more extensive and imaginative ways than that of any of his contemporaries.

Wykład związany z realizacją projektu STERNEWS (NCN Polonez Bis, 2021/43/P/HS2/01182)


„Native speaker only” - czy native speaker to rzeczywiście najlepszy nauczyciel jakiego można sobie wymarzyć?

lectureonline
When? 18:00 - 19:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr Tomasz Paciorkowski
University Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Why are many English language learners so eager to have classes with a native speaker? Is it really the case that a native speaker is the best teacher we can think of? During the lecture we will look at who speaks English in today's world, who they speak to most often and what we should consider when looking for the right teacher for us. In addition, we will consider who a native speaker really is and learn what discrimination against non-native English teachers is and what tools we have to tackle it.

Dlaczego wiele osób uczących się języka angielskiego tak bardzo chce mieć zajęcia z native speakerem? Czy rzeczywiście jest tak, że native speaker jest najlepszym nauczycielem, jakiego możemy sobie wymarzyć? Podczas wykładu przyjrzymy się temu, kto mówi po angielsku w dzisiejszym świecie, z kim najczęściej rozmawia oraz na co powinniśmy zwrócić uwagę, szukając dla siebie odpowiedniego nauczyciela. Dodatkowo zastanowimy się, kim tak naprawdę jest native speaker oraz dowiemy się, czym jest dyskryminacja nierodzimych nauczycieli języka angielskiego i jakie mamy narzędzia, żeby jej przeciwdziałać.


DEBATA: Wielowymiarowość języka angielskiego na anglistyce/The Many Dimensions of the English Language at the Institute of English Studies

lecture/discussiononline
When? 20:00 - 21:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11/ YouTube premiere
Language in Polish
Teachers dr hab. Agata Zarzycka
University Uniwersytet Wrocławski

PL:
Debata, w której udział wezmą osoby reprezentujące różne społeczności i grupy zawodowe współtworzące nasz instytut. Jej celem jest namysł nad różnorodnością funkcji, które język angielski pełni w życiu zawodowym, społecznym i osobistym. Chcemy podzielić się doświadczeniami kształtowanymi codziennością miejsca, w którym angielski może stanowić przedmiot badań, środek komunikacji, zasób zapewniający dostęp do materiałów naukowych i dzieł kultury, język wykładowy, a wreszcie źródło rozrywki i przyjemności.  W toku rozmowy spróbujemy stworzyć oparty na praktycznych doświadczeniach przegląd różnych zastosowań i podejść do języka angielskiego, tak z perspektywy związanych z nim możliwości zawodowych, jak i społecznych lub kulturalnych. Instytut Filologii Angielskiej, jako instytucja stawiająca sobie za cel kształtowanie kompetencji językowej bliskiej rodzimej, stwarza szczególnie barwne i istotne środowisko dla takiej refleksji.ENG:
Representatives of various communities and professional groups co-creating our institute will take part in a debate to reflect together on the diversity of functions that English language may have in our professional, social and personal lives. We intend to share our experiences shaped by the everyday reality of a place where English is an object of studies; a means of communication; a resource granting access to texts of culture and academic literature; a teaching language; and finally a source of entertainment and pleasure. In the course of our discussion, we will use our practical experiences to compose a survey of various applications of and approaches to English, as well as the professional, social and cultural opportunities that it creates. As an institution striving to shape language competences close to those of a native speaker, the Institute of English Studies creates a particularly vibrant and relevant environment for this kind of reflection.


Translation as a Hermeneutic Motion or the Translator's Personal Experience

lectureonline
When? 19:00 - 20:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr Piotr Czajka
University Uniwersytet Wrocławski

ENG: George Steiner was a French-born American literary critic, philosopher, novelist and translator. In his conception of the hermeneutic motion he emphasised the social, psychological, and philosophical dimensions of every act of translation. So what is this hermeneutic motion all about?  

PL:
George Steiner był urodzonym we Francji amerykańskim krytykiem literackim, filozofem, pisarzem i tłumaczem. W swojej koncepcji ruchu hermeneutycznego podkreślał społeczne, psychologiczne i filozoficzne aspekty każdego aktu przekładania. Czym zatem jest ten ruch hermeneutyczny?


To Hold Literature in Your Hands

lectureonline
When? 20:00 - 21:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr hab. Michał Choiński, prof. UJ
University Uniwersytet Jagielloński

Prof. Michał Choiński, Fulbright Fellow at Yale University, will present selected items in the collection of Beinecke Rare Manuscript Library, one of the most interesting libraries in the US. The collection holds such manuscripts as the Gutenberg Bible, the mysterious 15th century Voynich manuscript, as well as a wide selection of private letters and notes of American writers. In his short video, Prof. Choiński will demonstrate how one works with literary documents, and what knowledge about US literature and culture can be derived from them.


Richard Osman and the Legacy of Miss Marple

lectureonline
When? 19:00 - 20:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr Justyna Jajszczok
University Uniwersytet Śląski w Katowicach

Although the period between the First and Second World Wars is known as the Golden Age of Detective Fiction, the genre never lost popularity. Instead, it went through many transformations, adapting to the changing times. One of the more recent examples of detective stories in this tradition is Richard Osman's Thursday Murder Club series. In my short lecture, I will show how Osman interweaves old-school whodunnit style reminiscent of Miss Marple stories with very contemporary themes and why he is so successful at it.


I Pledge Allegiance to the Flag. The Political Meaning of American Flag in Arts

lectureonline
When? 18:00 - 19:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr Ewa Wylężek-Targosz
University Uniwersytet Śląski w Katowicach

The lecture aims at analyzing three United States-based artists who in their oeuvres used the American flag as a point of departure for contemplation on the current state of the United States of America. The selected works of art have approached the familiar image of the Stars and Stripes in a new and rather controversial way that may suggest that the original associations the flag entailed may have drifted away from the reality. The three works of art employing the American flag that this article analyzes are Dread Scott’s What is the Proper Way to Display a US Flag? from 1989, Barbara Kruger’s untitled (Questions) from 1991 and Sean Scully’s Ghost Gun from 2017.


Powstanie i ewolucja pojęć życia i śmierci w kulturze celtyckiej wysp brytyjskich

lectureonline
When? 16:00 - 17:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers Monika Plucińska
University Uniwersytet Szczeciński

Próba pokazania zmian w światopoglądzie plemion celtyckich wysp brytyjskich jakie nastąpiły podczas stopniowego przyjmowania kultury chrześcijańskiego świata na przykładzie nowych elementów mitologicznych i symboliki w legendach i podaniach ludowych. Zestawienie przedchrześcijańskich triad celtyckich z triadami o nowych cechach i atrybutach, mające na celu uwidocznienie pierwotnego sposobu postrzegania życia i śmierci przez kulturę celtycką oraz zmian jakie na tym polu wprowadziła chrystianizacja.

An attempt to reveal the evolution of worldview in the minds of British and Irish Celts, as they were gradually adopting christian beliefs and culture. By the examples of new mythological motifs and symbols in the legends, I will try and reveal the contrasts between pre-christian triads of goddesses and the newly invented ones, their different features and attributes along with the changes regarding concepts of life and death in celtic culture.


Stranger than Science Fiction: cutting-edge biology in the contemporary novel

lectureonline
When? 16:00 - 17:00
For whom?
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr Patrycja Austin
University Uniwersytet Rzeszowski

The latest discoveries about the world of plants and fungi present a world of unheard-of possibilities happening beneath our feet and all around us. Writers across genres have been quick to adopt these findings to create narratives in which the point of view of nonhuman characters takes over the central stage with uncanny consequences. 


The girl is looking for a clever husband; the boy, for a beautiful wife – on stereotypes about women and men in proverbs

lectureonline
When? 17:00 - 18:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr Bożena Kochman-Haładyj
University Uniwersytet Rzeszowski

The presentation is designed to focus on female and male stereotypes contained in the messages of proverbs from different cultures of the world. Without doubt proverbs about women constitute the main subject of numerous proverbs, regrettably of negatively-coloured perception (e.g. When woman gets off the wagon, horses have easier work, as the American-English proverb says or Baba z wozu, koniom lżej, according to a Polish proverb). On close inquiry, however, one can find categories of proverbs which value women positively, for example the category of mother (as in e.g. God couldn’t be everywhere, therefore He made mothers). In turn, the male sex appears much less frequently in proverbs and when it does, it is mostly of positive stereotyping (e.g. A man of straw is better than a woman of gold). As a result of women’s liberation movement traditional gender roles are challenged, what is reflected in modern proverbs and anti-proverbs (e.g. A career girl would rather bring home the bacon than fry it, as the American-English proverb conveys).


Intentional English in a non-native Environment or English as Art

lectureonline
When? 16:00 - 17:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers Beth E. Barry (U.S. Department of State, English Language Programs)
University Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Walking down the street and sighting English in signage for businesses, English grafetti on walls and English words mixed on flyers or other public notices, the observer has to conclude it's an intentional act in a non-native English speaking environment. Why would this choice be made? What is the intent of the author? If we can agree that the purpose of art is to provoke an emotion or mood, it's not incorrect to assume the authors of this public English are also trying to provoke the observer into another frame of mind. Consequently, this English takes on the attributes of art in public places or is it in fact art on its own?
If you live in a predominantly English speaking world, the use of a language other than English, for example, Japanese, may be intended to provoke some kind of stereotypical exotiscisim in the observer, but the effectiveness of that usage is heavily reliant on the pervasiveness of that stereotype. This also applies to the use of English in non-native environments. So, what are the stereotypes behind the use of incidental English in non-native environments? And what feelings and emotions is this usage provoking? Furthermore, how similar is the reaction between native and non-native speakers when encountering these words in the wild?
As an English bridge person and native-speaker, Beth Barry has lived and travelled in predominantly non-native speaking environments for most of her life. As an educator and performing artist she has always been fascinated at the use of English in non-native environments and how that usage is perceived by the non-native speaker. In this video, she takes a documentary approach to exploring the public use of English in the wild of Krakow, Poland, her current home.


Jak przetłumaczyć opis herbu z języka angielskiego na polski i odwrotnie?  

lectureonline
When? 18:00 - 19:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in Polish
Teachers dr Piotr Plichta
University Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Tradycyjny sposób opisywania herbów jest pod wieloma względami niezwykły i archaiczny. Jeszcze większym wyzwaniem jest znalezienie jego odpowiedników w innym języku naturalnym. Nagranie pokazuje trudności, jakie wiążą się z przekładaniem elementów blazonu, czyli opisu treści herbu w polsko-angielskiej parze językowej.   


How to describe and translate a coat of arms in English and Polish?

The language of heraldry is one of the most intricate and peculiar specialized languages. As such, it poses great difficulties for translators and this is especially so in the Polish-English language pair, because of the fact these languages are carriers of very different heraldic traditions. In this clip, I will show you these difficulties using a few selected examples of Polish coats of arms.


A fresh look at reading articles, stories, poems and books!

lectureonline
When? 19:00 - 20:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers mgr Eliza Marczak
University Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

How to make the most of every text you set your eyes on. A short guide to effective, efficient and most importantly, joyful reading. Together, we are going to decipher some newspaper headlines, examine thoroughly one or two simple nursery rhymes in order to uncover their hidden meaning and also, learn how to cope with unknown vocabulary.


Enhance your English: Ideas and Tools for Independent Learning

lectureonline
When? 20:00 - 21:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers Jennifer Uhler (U.S. Embassy and Consulate in Poland)
University Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

How many hours do you need to be a proficient English user? Research says that you need many more hours and types of inputs than you get in the typical classroom. This presentation will focus on a variety of resources for practicing your English skills on your own to build confidence and excellence. We will discuss how you can create a regular English learning habit that is fun and motivating through a variety of media, including podcasts, award-winning websites, off-the-beaten path magazines and journals, and more. Participants will come away with multitude of resources to discover English and explore the plurality and complexity of American culture and thoughts.


Contextualising the Vietnam War

lectureonline
When? 21:00 - 22:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers Joanna Franasowicz, Mikołaj Krawczyk, Artur Piskorz, Kamil Proszkowiec, Bartłomiej Setlak
University Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Event description: After the Second World War, a bipolar division of the world took shape, with the democratic states led by the USA on one side and the countries remaining in the USSR's sphere of influence on the other. This period was characterised by a fierce rivalry between the two blocs predominantly on economic, ideological, cultural and military levels. A latter manifestation of this confrontation was the involvement of America in the Vietnam conflict. Contextualising the Vietnam War puts those events into historical perspective. It is supplemeted with demonstrations of authentic pieces of weaponry of US soldiers fighting in Vietnam (weapons, uniforms, etc.).

Po drugiej wojnie światowej ukształtował się dwubiegunowy podział świata, gdzie po jednej stronie znalazły się państwa demokratyczne pod przywództwem USA, zaś po drugiej kraje pozostające w strefie wpływów ZSSR. Okres ten charakteryzował się rywalizacją miedzy dwoma blokami na polu ekonomicznym, ideologicznym, kulturowym i militarnym. Jednym z przejawów tej rywalizacji było zaangażowanie się USA w konflikt wietnamski. Prezentacja Contextualising the Vietnam War osadza tamte wydarzenia w perspektywie historycznej. Została wzbogacona o demonstracje autentycznych elementów uzbrojenia amerykańskich żołnierzy walczących w Wietnamie (broń, umundurowanie, itp.).


The "Succession" Obsession

lectureonline
When? 17:00 - 18:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers Dominika Kotuła
University Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

The lecture will explore the phenomenon of a critically acclaimed HBO drama series “Succession”, depicting a cruel power struggle within an extremely wealthy and extremely dysfunctional family. The talk will also focus on some unobvious interpretations offered by the lively and a bit obsessive online community centred around the series.  


The Taboo Group – a talk on a BA project

lectureonline
When? 16:00 - 17:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers Jacek Łagun
University Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

The talk will describe the process of preparing and conducting research on how taboo topics are tackled. It will also contain a description what steps were taken to make sure that well-being of the participants was not infringed upon. Finally, some results of the research will be discussed.


Henry David Thoreau, pieniążki i przekleństwo wszelkiej władzy: historia dziewiętnastowiecznego hipstera / Henry David Thoreau, Money, and the Curse of Any Authority: The Story of a 19th-Century Hipster

lectureonline
When? 17:00 - 18:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in Polish
Teachers dr Jacek Partyka
University Uniwersytet w Białymstoku

PL:
Czy literatura ma realny wpływ na rzeczywistość? Czy dawne teksty, na przykład dziewiętnastowieczne, mogą zmieniać współczesny świat? Jak może zachować się jednostka w zderzeniu w opresyjną władzą? Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas spotkania poświęconego czołowej postaci amerykańskiego Transcendentalizmu.

ANG:
Does literature have a real impact on reality? Can old texts, 19th-century ones, for example, change the modern world? How can an individual cope with an oppressive government? We will try to find answers to these and other questions during a meeting dedicated to the leading figure of American Transcendentalism.


Brexit – wydarzenie polityczne czy proces społeczny?

lectureonline
When? 18:00 - 19:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr Joanna Antoniak
University Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W mediach Brexit często przedstawiany jest jako pojedyncze wydarzenie polityczne. Czy jednak jest to właściwa ocena tego zjawiska? Czy Brexit da się zamknąć w ramach jednego zdarzenia? Co oznacza Brexit dla samych Brytyjczyków i jaki jest jego wpływ na brytyjskie społeczeństwo i kulturę? Podczas tego spotkania postaramy się spojrzeć na Brexit ze społecznej, kulturowej i historycznej perspektywy. Przyjrzymy się również w jaki sposób Brexit przedstawiany jest we współczesnej literaturze brytyjskiej.

Brexit is often discussed in the media as a single political event. Is such an assessment viable and can it be used to understand Brexit and everything it entails? What does Brexit mean to the British people and how does it influence British culture and society? During this lecture we would look at Brexit from social, cultural and historical perspective. We would also focus on the depiction in the contemporary British literature.


"It’s Worth Being Decent”: David Foster Wallace’s Philosophy of Good

lectureonline
When? 21:00 - 22:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr Jarosław Hetman
University Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

The workshop will begin with a viewing of David Foster Wallace’s famous commencement speech “This Is Water”, after which we will jointly try to identify the problems that await contemporary young people at the threshold of adulthood, and consider the advice given by Wallace. We will also make references to how his ideas are explored in his fiction via analyzing the shortest short story in his oeuvre, “A Radically Condensed History of Postindustrial Life. 


Editing and Typesetting "Sherlock Holmes" in the Pandemic

lectureonline
When? 20:00 - 21:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr Grzegorz Koneczniak
University Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

I am going to demonstrate the process of editing and typesetting a literary work, “The Adventures of Sherlock Holmes”, in the context of COVID-19 pandemic and as part of the teaching process (within English Studies). The steps involved will be shown. The importance of the connection between literary and editorial/publishing worlds will be highlighted. A former discussion of this experiment can be found in my article “Nauczanie literacko-edytorskie zdalnie: analiza przypadku (in Informatyka w edukacji, edukacja informatyczna a rozwój społeczeństwa: kształcenie na odległość, edited by Anna Beata Kwiatkowska and Maciej M. Sysło, Toruń 2020).


Culture shock. Is it inevitable or can we prepare and overcome it?

workshoponline
When? 17:15 - 18:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo) ZAPISY
Language in English
Teachers dr Urszula Michalik
University Uniwersytet Śląski w Katowicach

Culture shock refers to feelings of uncertainty, confusion, or anxiety people may experience when they start living, studying or working  in a new country or surroundings. Even though for some it is not easy to adjust to their new country and culture, there are ways to manage and finally overcome it. The workshop will discuss reasons and stages of cultures shock, and some case studies will be analysed. Moreover, the phenomenon of reverse culture shock will be also explained.


English and the language of fashion

lecture/discussiononline
When? 19:00 - 19:45
For whom? liceum, dorośli
Where? online: MS TEAMS (na żywo) ZAPISY
Language in English
Teachers prof. Anthony Barker (Universidade de Aveiro, Departamento de Linguas e Culturas, Aveiro, Portugal)
University Uniwersytet Śląski w Katowicach

This talk is about the sort of messages that people seem happy to walk around parading. There is no greater proof that English is a truly international language, and especially that of young people, than the slogans and messages that people wear on their t-shirts. The presentation will review the kinds of messages people display and point out gender differences which reflects who capitalism targets with its products, where branding fits in  and what the process can tell us about youth fashion culture.


Beyond the Bridgertons: Transmedia Rewritings of the 19th Century

lecture/discussiononline
When? 20:00 - 21:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Zoom (na żywo) , zapisy
Language in English
Teachers dr hab. Dorota Babilas, dr Lucyna Krawczyk-Żywko
University Uniwersytet Warszawski

EN:
Why are the stories placed in the 19th century still so attractive? Streaming platforms and other media compete in adapting Jane Austen's novels (Sanditon, Persuasions), books inspired by Regency and the Victorian era (including Bridgertons, Enola Holmes), as well as biographies of people living then (Victoria, Emily). We invite you to talk about history, literature, contemporary trends in adaptation, and the influence of new media on popular culture.

PL:
Dlaczego historie umieszczone w XIX wieku są wciąż tak atrakcyjne? Platformy streamingowe i inne media prześcigają się w adaptowaniu powieści Jane Austen (Sanditon, Perswazje), książek inspirowanych Regencją i epoką wiktoriańską (m.in. Bridgertonowie, Enola Holmes), a także biografii żyjących wówczas osób (Victoria, Emily). Zapraszamy do rozmowy o zabawach historią i literaturą, współczesnych kierunkach w adaptacji i wpływie nowych mediów na kulturę popularną.


Addiction in the Life and Literary Output of Stephen King

lecture/discussiononline
When? 18:00 - 19:00
For whom? dorośli
Where? online: Zoom (na żywo), zapisy
Language in English
Teachers mgr Patrycja Roguska
University Uniwersytet Warszawski

The meeting is going to be devoted to the introduction of the literary profile of one of the most popular of contemporary American writers, Stephen King. We are going to discuss the author’s life, literary output, and the sources of inspiration, as well as some of the defining moments in his life, especially the years of addiction to alcohol and drugs. We will consider how those experiences influenced the master storyteller’s creative process, as well as how they shaped him as a man and a writer. In our considerations, we will pay particular attention to the theme of addiction in the novels of the first decade of his literary career.


Polskie i angielskie nazwy historyczne, dialektalne i gwarowe roślin w tłumaczeniu na język angielski i polski

workshoponline
When? 17:00 - 18:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo)
Language in Polish
Teachers dr Alina Szwajczuk, alina.szwajczuk@usz.edu.pl
University Uniwersytet Szczeciński

Prezentacja ma na celu przedstawienie historii nazewnictwa roślin oraz ukazanie strategii i technik tłumaczenia polskich i angielskich nazw dawnych, dialektalnych i gwarowych roślin.

The presentation is aimed at presenting the history of plant naming and depicting techniques and strategies for translating Polish and English historical and dialectal plant names.


“What a joy it is to see really professional media manipulation” – the role of language and image in media manipulation and persuasion

lectureonline
When? 18:45 - 19:45
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo)
Language in English
Teachers dr Ewa Glapka, ewa.glapka@usz.edu.pl
University Uniwersytet Szczeciński

Media are part and parcel of our everyday life. Our favorite media are so rooted in it, that we rarely reflect on how they influence what we think or feel, how we act. However, although our consumption of media seems banal, it does have a profound influence on who we are. This talk is an occasion to give it a thought, especially by focusing on media language. Presenting illustrations from, for example, advertisements, social media platforms, advice columns, and popular magazines, this talk will encourage you to make your approach to media more mindful and help you to see their ways of persuasion and manipulation. 


Boys and girls of every age, wouldn’t you like to see something strange?, that is, why Tim Burton’s movies are so peculiar?

workshoponline
When? 18:00 - 19:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo)
Language in English
Teachers mgr Jacqueline Victoria Woroniec, jacqueline.woroniec@phd.usz.edu.pl
University Uniwersytet Szczeciński

The Nightmare Before Christmas, Corpse Bride, Edward Scissorhands… These and many more movies were created by the master of the spooky, American director and producer Tim Burton. Even cinematic laymen can recognize his odd style, so peculiar yet difficult to define. During this workshop I will introduce you to the most important elements present in all of Burton’s work. Together, we will try to define a new cinematic genre, the Burtonesque, and we will look for its characteristics in movies and TV series of other directors.  


The Innocent Abroad: Australia Re-Imagined; an illustrated talk

lecture/discussiononline
When? 17:00 - 18:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum
Where? online: Zoom (na żywo) - kliknięcie oznacza dołączenie do spotkania (click and join the meeting)
Language in English
Teachers mgr Krzysztof Strzemeski
University Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wszyscy interesujący się krajami angielskiego obszaru językowego mają podstawową wiedzę odnośnie Australii oraz zbudowane na jej podstawie wyobrażenia. Tak było też z autorem prezentacji, który będzie weryfikował swoje wcześniejsze oczekiwania z własnymi doświadczeniami. Popularna pogadanka-prezentacja, ilustrowana autorskimi zdjęciami, będzie łączyć elementy historii, kultury i języka i przeznaczona jest dla młodzieży uczącej się języka.

Do udziału w spotkaniu wystarczy znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Everyone interested in English-speaking countries has a basic knowledge of Australia and some ideas based on it. This was also the case with the author of this presentation, who will confront his previous expectations with his first hand experiences. This popular talk, illustrated with original photos, will combine images with elements of history, culture and language of Australia, and is intended for teenagers learning English.

Zoom information:
Meeting ID: 876 5039 8836
Access code: 1n9zwGCOVID-19 on American TV: Early attempts at coping with the pandemic

lectureonline
When? 19:00 - 20:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo) - kliknięcie oznacza dołączenie do spotkania (click here to join the meeting)
Language in English
Teachers dr Nelly Strehlau
University Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

The lecture will offer an introductory overview of ways in which American television, scripted and unscripted, coped with the technical and representational challenges posed by COVID-19 in the first year of the pandemic. How did talk shows talk about the pandemic? Which TV series were the first to introduce COVID plotlines? The presentation will also showcase differences and similarities between our current pandemic and HIV pandemic as well as 9/11 as mediated events, as well as discuss affective dimensions of their representations.


Subtitling: a changing industry

workshoponline
When? 18:00 - 19:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo) - kliknięcie oznacza dołączenie do spotkania (click and join the meeting)
Language in English
Teachers dr Dorota Guttfeld; dr Dariya Khokhel
University Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Dorota Guttfeld teaches audiovisual translation to English philology students at the Nicolaus Copernicus University; dr Dariya Khokhel is a practicing subtitle translator into Ukrainian and Russian. We will show you how vastly different activities and workflows can be contained under the umbrella term of ‘subtitling’ (working from audio, from CCSLs or from templates), how the norms and guidelines are evolving, and what is prioritized in different situations when the translation cannot be perfect. We will answer your questions about subtitling and, time permitting, subtitle a short clip online, testing your suggestions in practice.


Games and emotions

lecture/discussiononline
When? 21:00 - 22:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: BigBlueButton (na żywo) - BBB (live) - click to join the meeting.
Language in English
Teachers dr Katarzyna Marak
University Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

The lecture will offer an overview of characteristic features of digital game texts and the way they affect players and their emotions. What can games do that other culture texts cannot? How do fantasy games or horror games differ from literature or film texts of the same genres? The presentation will include a number of examples which will serve to illustrate the diversity of ways in which games can express and conceptualize experiences and ideas.


IFAdventure II: On the Move

scavenger huntonline
When? 17:00 - 19:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: Link do gry: http://ifadventure2.herokuapp.com
Language in English
Teachers Chamelinguon Language and Culture Club
University Uniwersytet Wrocławski

PL:
Zapraszamy na drugą edycję IFAdventure, czyli cyfrowej gry miejskiej. Stacje dla niej już zbudowaliśmy w Internecie; udział w niej nie wymaga wychodzenia z domu. Tym razem gra rozpocznie się w Nowym Jorku, gdzie główna bohaterka wspomina dzieciństwo pełne opowieści o duchach. Po śmierci matki zaczynają ją dręczyć koszmary. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania, których nie zdążyła zadać, zaprowadzi ją do Wrocławia lat 70-tych, gdzie… …zgadliście… …mieści się już instytut, w którym rozmawia się z duchami.  

Typ wydarzenia: Internetowy scavenger hunt. Gra tekstowa zostanie opublikowana stworzonej stronie internetowej i wzbogacona o krótkie filmy (za pośrednictwem YouTube). Rozwiązanie zadań pozwoli na dotarcie do kolejnych rozdziałów, a w końcu na rozwiązanie zagadki.

ENG:
Welcome to the second edition of IFAdventure, a digital scavenger hunt. We have already set out the stations on the Internet, so you can play without leaving your home. This time the game will start in New York, where the protagonist is looking back at her childhood days filled with ghost stories. After her mother’s death, nightmares come. The search for answers leads her to Wrocław of the 70s, where… …you’ve guessed it… …the Institute where people talk with ghosts is already operating.

An Internet scavenger hunt. A text-based game enhanced with videos will be published on a website designed specifically for this purpose. Solving the riddles will allow the players to move to later chapters and, finally, to solve the mystery.


How to make a Christmas cracker (and understand the corny joke it contains)!

workshoponline
When? 20:00 - 21:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: MS Teams ZAPISY
Language in English
Teachers dr Martin Blaszk
University Uniwersytet Gdański

During the workshop participants will make a Christmas cracker with Martin as well as create some corny jokes to go inside the cracker. Martin will also tell the story of the Christmas cracker and pass on the secrets of a what makes a good Christmas cracker (revealed to him by his aunt who, for many years, was an ace Christmas cracker maker).

This is a practical session, so please wear casual work-a-day clothes.

For the workshop, you will also need to have the following items:
- one piece of crepe paper (bibuła) – any colour, size A4
- one piece of light card (blok techniczny) – white, size A4
- two pieces of coloured paper – two different colours, size A4
- some cotton thread
- a very small object that can be given as a present
- a roll of Sellotape (or a similar type of tape)
- a glue stick
- a pair of scissors


Dancing with the fungi

workshoponline
When? 20:00 - 21:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo) ZAPISY
Language in English
Teachers dr Katarzyna Pastuszak
University Uniwersytet Gdański

Dancing with the fungi is a practical creative workshop in which we will use fungi as our guides to activate our creativity, move our bodies and minds, develop scores for improvisation and fictional fungi taxonomy.

This is a practical session, so please wear casual clothes. You will also need a pen and paper to write on.


Emotions and feelings in language learning and teaching

lectureonline
When? 21:00 - 22:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković, dr Luis Javier Pentón Herrera
University Uniwersytet Warszawski

In our talk, we will first introduce the topic of emotions and feelings in language learning and teaching, and then, we will then delve into the effects of the ‘affective turn’ in second language education. In the second part of the presentation, we will present the research results concerning emotions and language teaching to students with different cognitive profile, including students with dyslexia and ADHD. We hope that our presentation will inform future research and teaching practices, and encourage second language practitioners to consider emotions as a vital part of learner and teacher well-being.


KONKURS/QUIZ: Do You Know American Classics? American Literature Quiz: F. Scott Fitzgerald (online)

online
When? 17:00 - 18:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: online (Forms) https://forms.office.com/r/2iQdAXBQ7Y
Language in English
Teachers dr Mateusz Świetlicki, mgr Radosław Siewierski, mgr Magdalena Dziurzyńska, mgr Anna Joanna Bartnicka
University Uniwersytet Wrocławski

PL:
Pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w konkursie „Do you know American classics? American Literature quiz: Edgar Allan Poe (in-person) and F. Scott Fitzgerald (online)”, który przygotował dr Mateusz Świetlicki wraz z doktorantami Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej. Konkurs zakłada sprawdzenie znajomości konkretnego tekstu i składa się z dwóch części. Ta przeznaczona dla uczniów szkół średnich odbędzie się w budynku IFA i będzie poświęcona opowiadaniu Edgara Allana Poe pt. „The Fall of the House of Usher”. Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie wysłuchają zapisu audio opowiadania. Druga, odrębna część online poświęcona będzie powieści The Great Gatsby F. Scott Fitzgeralda i jej filmowym adaptacjom i przeznaczona jest dla studentów i sympatyków literatury amerykańskiej. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody!

Formularz konkursowy zostanie udostępniony na stronie Nocy Anglistów, a także w mediach społecznościowych Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

ENG:
The Department of American Literature and Culture would like to invite you to participate in the first edition of the "Do You Know American Classics?" quiz. This year, we want to check your knowledge of two classic American texts by Edgar Allan Poe (in-person) and F. Scott Fitzgerald (online). The quiz for high school students will be held in person at the Institute of English Studies (room 11) and will focus on Edgar Allan Poe's short story "The Fall of the House of Usher." Before the quiz, students will listen to an audio recording of the short story. The online quiz for all fans of American literature will be devoted to F. Scott Fitzgerald's novel The Great Gatsby and its film adaptations. There will be attractive prizes for the winners!

The quiz form will be made available on our website and the social media of the University of Wrocław's Institute of English Studies.


Debunking the myths of Anglocentrism

lectureonline
When? 18:00 - 19:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo)
Language in English
Teachers dr Adriana Goldman, adriana.goldman@usz.edu.pl
University Uniwersytet Szczeciński

Czy Elżbieta II była królową Anglii? Po co Brytyjczykom cztery narodowe drużyny futbolowe? Czy termin „splendid isolation” ma dziś rację bytu? Czy jest coś takiego jak akcent brytyjski? Podczas 40 min wykładu interaktywnego spróbujemy odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące stereotypów związanych ze Zjednoczonym Królestwem. Pytania ze strony słuchaczy mile widziane!

Was Elizabeth II a queen of England? Why would the British need four football teams? Is the term "splendid isolation" applicable in contemporary reality? We will address those and some other issues during a 40-minute interactive lecture. Questions are welcome!


Warsztaty tańca irlandzkiego

workshoponline
When? 16:00 - 17:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: Nagranie z premierą na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in Polish
Teachers Malwina Konopka, Aleksandra Hancewicz (Stowarzyszenie Sedinum Celticum)
University Uniwersytet Szczeciński

Taniec irlandzki to jedna z najbardziej barwnych i radosnych form kultury Irlandii. Jest skoczny, niepowtarzalny i energetyczny, o czym przekonają się Państwo podczas wspólnych warsztatów tanecznych! Sedinum Celticum przeprowadzi w formie on-line instruktaż podstawowego kroku tańca irlandzkiego (soft beginners), zachęcając w ten sposób do ciekawego i aktywnego spędzenia czasu wolnego- niezależnie od dotychczasowych doświadczeń tanecznych, wieku i umiejętności.

Irish dance is one of the most colorful and joyful forms of Irish culture. It is lively, unique and energetic, which you can explore during the
dance workshops! Sedinum Celticum Association will provide online tutorial of
basic steps of Irish dance (soft beginners). All students are welcome to join the event and actively spend their free time, regardless of previous dance experience, age and skills.


Fear and Trembling… Approaching Sadness and Malaise, krystian.gradz@usz.edu.pl

lectureonline
When? 19:00 - 20:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo) (50 miejsc)
Language in English
Teachers dr Krystian Grądz
University Uniwersytet Szczeciński

Have you ever experienced inexplicable and immense sadness, whose source was barely, if at all, traceable? Then, this short lecture is for you, as it, and the following q&a session, will be devoted to the experience of sadness and its various historical variants.


Two nations divided by a common language - British and American English 

workshoponline
When? 20:00 - 21:00
For whom? bez ograniczeń
Where? online: MS Teams (na żywo)
Language in English
Teachers dr Adriana Goldman, adriana.goldman@usz.edu.pl
University Uniwersytet Szczeciński

Zajęcia warsztatowe będą poświęcone różnicom między dwoma odmianami języka angielskiego. Warsztatowo omówimy i przećwiczymy różnice w słownictwie, wymowie, składni i ortografii.

The workshop discusses differences between two major varieties of English: Brirtish and American English. We will practice vocabulary, pronunciation, spelling and grammar.


Mity pogranicza i Dzikiego Zachodu w fantastyce naukowej: Star Trek i Wagon Train

lectureonline
When? 21:00 - 22:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: Premiera na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in Polish
Teachers dr hab. Paweł Stachura, prof. UAM
University Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oprócz zwykłych Westernów z rewolwerowcami istnieją również filmy, seriale i powieści o osadnikach i migrantach zasiedlających tereny amerykańskiego pogranicza. Temat ten był kiedyś znacznie bardziej popularny niż dziś. Jednym z najsłynniejszych programów telewizyjnych o pograniczu był serial Wagon Train produkowany przez prawie dziesięć lat od 1957 do 1965 roku. Wagon Train był inspiracją dla Gene Roddenberry'ego, twórcy franczyzy Star Trek. Można nawet powiedzieć, że chodziło o przeniesienie historii Dzikiego Zachodu w kosmos, gdyż kosmos miał być w latach sześćdziesiątych nowym amerykańskim pograniczem, terenem ekspansji, ziemią obiecaną. W prezentacji omówię podobieństwa Wagon Train i Star Trek, oraz inne, podobne przykłady.


“Ginące dzieci, rozpaczające matki” – obraz ludności cywilnej dotkniętej wojną w Ukrainie na podstawie polskojęzycznych wpisów na forach internetowych

lectureonline
When? 20:00 - 21:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Premiera na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in Polish
Teachers dr Magdalena Zabielska
University Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Celem tej prezentacji jest nakreślenie obrazu ludności cywilnej dotkniętej wojną na skutek rosyjskiej inwazji w Ukrainie rozpoczętej w lutym 2022, na podstawie polskojęzycznych wpisów na forach internetowych. Zostanie przedstawione jak za pomocą konkretnych środków językowych dyskutanci budują pewien obraz rzeczywistości, w tym przypadku doświadczenia wojny “przez zwykłych ludzi”. Takie zagadnienie wydaje się ważnym tematem dla językoznawcy, gdyż tego typu dyskusje są nie tylko źródłem informacji, ale również mogą przyczynić się do kształtowania konkretnych wartości i postaw wśród odbiorców analizowanych komunikatów.


Old Orders Changing: Faulkner's 'Carcassonne' and the Empire of the Air

lectureonline
When? 18:00 - 19:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Premiera na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr hab. Joseph Kuhn, prof. UAM
University Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

"Carcassonne" is a short (five-page) story by William Faulkner that was written a few years after the First World War and is about the dream of an airman. I will interpret its lyrical prose as an example of historical or transatlantic poetics as well as broaden out the presentation to make my discussion about the changes in the literature of the American South in the first half of the twentieth century.


"And who by fire, who by water...": On the "good" (real) refugees and "bad" (economic) migrants in early American magazines

lectureonline
When? 19:00 - 20:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Premiera na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in English
Teachers dr Anna Rogos-Hebda
University Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

The Russian invasion of Ukraine resulted in an inflow of refugees into Poland on a scale unprecedented in the country’s history. In a stark contrast to the way the crisis at the border with Belarus was handled in the autumn of 2021, Poland opened its borders. Yet, it has often been the case in European history that merely calling a refugee “an economic migrant” resulted in their right to seek help being immediately questioned. It is because the language we use not only reflects but also shapes our perception of reality. This talk focuses on the image of immigrants and refugees linguistically constructed in American magazines between 1810 and 1950. It will look at the evolution of the two concepts over time and their relationship to the then socio-historical context.


Poprawność polityczna czy kultura osobista? Oto jest pytanie

lectureonline
When? 20:00 - 21:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Premiera na YouTubie Nocy Anglistów 25.11
Language in Polish
Teachers mgr Martyna F. Zachorska
University Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poprawność polityczna… Koncepcja kryjąca się pod tą nazwą jest jednym z najżywiej dyskutowanych przez laików tematów językoznawczych. Opinia Rady Języka Polskiego na temat „słowa na M”, feminatywy, polszczyzna niebinarna. Wszystko to budzi olbrzymie emocje użytkowników języka. Przyjrzymy się historii reformy języka w Stanach Zjednoczonych. Dowiemy się, czy „poprawność polityczna” naprawdę istnieje, jakie jej elementy zadomowiły się w języku angielskim oraz co sprawia, że dane słowo czy zwrot jest uznawany za obraźliwy. Zobaczymy, jak „poprawność polityczna” wpłynęła na zmianę w zakresie tematów tabu. I odpowiemy sobie na pytanie: „Czy teraz już nic nie będzie można powiedzieć?”.


Everything You Always Wanted to Know About the Cherokees and Sequoyah

lecture/discussiononline
When? 16:00 - 17:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: ZOOM : ZAPISY
Language in English
Teachers prof. UAM dr hab. Marcin Kilarski, prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz  
University Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sequoyah’s Cherokee syllabary is probably the most well-known writing system invented by and for the Indigenous Peoples of North America. In this presentation we first give an overview of the history of the Cherokees and their language, a Southern Iroquoian language that like many languages of North America has a complex word structure. Then we look at the syllabary itself, and the ways in which its symbols are used to represent syllables. Finally, we show how the syllabary has contributed to a sense of national identity among the Cherokees and to the prestige of their language, and how it is now used in their traditional homeland in the southern Appalachia and in Oklahoma, as well as e.g., in contemporary American art.  


How English were the Anglo-Saxons?

lectureonline
When? 17:00 - 18:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: ZOOM: ZAPISY
Language in English
Teachers dr hab. Marcin Krygier, prof. UAM
University Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

The 21st century has witnessed a revival of European nationalism. Its supporters often reach for the trope of past ethnic purity. In the British context this involves the 19th century idea of the Englishness of the Anglo-Saxon period. The aim of this talk is to show how Anglo-Saxon England was neither ethnically pure nor white. We will begin by tracing the roots of these ideas to the Victorian period, explaining how and why they found fertile ground in the heyday of the British Empire. Then, we will discuss linguistic, historical, archaeological, and genetic evidence for the complex nature of the post-Roman and pre-Norman Conquest population of England.  


The short, one-act play in the Irish National Theatre, 1904-1939

lectureonline
When? 18:00 - 19:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: ZOOM: ZAPISY
Language in English
Teachers dr Jeremy Pomeroy
University Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

The Irish National Theatre, also known as the Abbey, was founded by various writers and patrons during the Irish Literary Revival, at a time when Ireland had yet to regain political independence. First, this lecture provides a brief narrative of the Abbey’s founding and early years, focusing upon a form prominent in its first decades: namely, the short, one-act play. Flashing forward several decades, one then looks to the Abbey’s subsequent evolution in the Republic of Ireland, on the example of a lesser-known playwright: Teresa Deevy, whose The King of Spain’s Daughter was first produced by the Abbey in 1935.


Jądro ciemności or Serce ciemności? How translations transform novels and what to do about it

lectureonline
When? 19:00 - 20:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams (na żywo) (20 miejsc) ZAPISY
Language in English
Teachers Jerzy Skwarzyński
University Katolicki Uniwersytet Lubelski

You probably read Joseph Conrad’s Heart of Darkness – or did you? It was translated into Polish many times and in very different ways. However, all those translations are supposed to reflect the same original novel. So – which Heart of Darkness did you read?

We are going to focus on Conrad’s famous book using it as an example to explore more general questions about literary translation. Can a translator modify the text? Does a story change its meaning with time? Are original texts and their translations the same? What is a translation series? If you want to get a glimpse of the challenges posed by translating literature and know more about what a translated book really is – don’t miss this lecture!


Do Zombies Hate Fast Food?

lectureonline
When? 17:00 - 18:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams ZAPISY
Language in English
Teachers dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
University Katolicki Uniwersytet Lubelski

Zombies are amongst us, so claims American television. The popularity of zombie movies and TV series testifies to the 21st-century “zombie renaissance.” The status of “the living dead,” in both literature and popular culture, has been changing in the Western world over the last century. It is with such TV series as Walking Dead, i-Zombie and Santa Clarita Diet that they have attained celebrity status in popular culture. It is my intention to examine how the undead have been mainstreamed in i-Zombie (2015-2019) and made less threatening through their culinary choices. After all, what you eat, or who you eat, is who you are.


 Functions of landscape in literature

workshoponline
When? 18:00 - 18:45
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: wykład online prowadzony na żywo ZAPISY
Language in English
Teachers Katarzyna Wargala
University Katolicki Uniwersytet Lubelski

This lecture will be about the function of landscape in literature. We will talk about the functions of a landscape in a text, how it is presented by artists, how it can be understood, what is the meaning of literary texts, etc. in the characters' lives. The lecture will be based on British / American literature. Together we will try to concentrate on some short texts/ descriptions of landscapes and imagination of feelings. This knowledge will develop our imagination, not only in the aspect of literature, but also in real life.

Do you want to gain a new perspective on the landscape?


Posthumanist Orientations in Children’s Literature and Culture Studies/Orientacje posthumanistyczne w badaniach nad literaturą i kulturą dla dzieci

lecture/discussiononline
When? 21:00 - 22:00
For whom? dorośli
Where? online: Online, premiere on YouTube
Language in English
Teachers dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak, prof. UWr, Pracownia Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Filologii Angielskiej
University Uniwersytet Wrocławski

ENG:
Description: In this discussion, two children’s literature and culture scholars, Macarena García-González (University of Glasgow) and Justyna Deszcz-Tryhubczak (University of Wrocław), reflect on the development and potential of approaches inspired by the posthumanities. They will address this question in the context of their joint and individual research projects on cultural texts for young audiences.

PL:
Opis wydarzenia: Rozmowa Macareny Garcíi-González (Uniwersytet w Glasgow) i Justyny Deszcz-Tryhubczak (Uniwersytet Wrocławski), badaczek literatury oraz kultury dla dzieci, będzie poświęcona rozwojowi i potencjałowi podejść inspirowanych nurtami posthumanistycznymi. Rozmówczynie podejmą tę refleksję między innymi w kontekście wspólnych i indywidualnych projektów badawczych dotyczących tekstów kultury przeznaczonych dla młodych odbiorców.


Hearing Is Believing. Unusual Stories on the Radio

lectureonline
When? 18:00 - 19:00
For whom? szkoła podstawowa: klasa 7-8, liceum, dorośli
Where? online: MS Teams ZAPISY
Language in English
Teachers dr Łukasz Borowiec
University Katolicki Uniwersytet Lubelski

Radio drama or audio theatre are just two of many names for telling stories by sound only. And for a story to be told one usually needs a narrator that would lead the way through the events and plot twists. This interactive lecture aims to present examples of stories in which the position of the narrator is rather untypical and thus invites listeners to join the characters on equally untypical audio journeys for those who like having their ears open.


Lassie’s Long Shadow: Representations of Animals in Anglo-American Popular Culture

no places leftworkshoponline
When? 17:00 - 18:00
For whom? liceum, dorośli
Where? online: Zoom (na żywo), zapisy
Language in English
Teachers Zespół grantowy „Figurations of Interspecies Harmony” (dr hab. prof. ucz Justyna Włodarczyk, dr hab. Joanna Ziarkowska, dr Jack Harrison, mgr Julia Wilde, mgr Sara Kruszona)
University Uniwersytet Warszawski

Our research team is interested in the analysis of harmonious interspecies relationships in literature, film, and performance involving both animals and humans. We assume that such figurations inform us about the desired human-animal relations in a given time and space. They also provide us with an insight into broader discourses that shape culture and social life due to the fact that animal characters are often used as metaphorical representations of human traits. We would like to present to you the individual work of our team members.

Justyna Włodarczyk and Julia Wilde will tell you why in so many literary and film stories about the adventures of kids and their pets the animal dies as the story reaches its climax. They will also explain how innocent boy-and-his-dog stories were used in the first half of the 20th century as vehicles for eugenics - a pseudoscience about racial differences.

Justyna Włodarczyk and Joanna Ziarkowska will talk about how the books about crossbreeding dogs and wolves from the first decades of the 20th century (by Jack London and James Oliver Curwood) can be useful for understanding the popular perception of the racial differences in the USA.

Jack Harrison and Sara Kruszona will talk about the role of the music in contemporary performances involving humans and animals. Specifically: about frisbee competitions, heelwork to music, and dressage competitions.